Z naszym zespołem współpracują fizjoterapeuci i logopedzi, którzy swoją wiedząc i codzienną pracą wspierają rozwój oraz funkcjonowanie Naszych podopiecznych.
Przedstawiamy Wam zatem osoby współpracujące z Familią.
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i tekst „mgr Katarzyna Kałużna Fizjoterapeuta mgr Zofia Opioła Fizjoterapeuta”

MGR GABRIELA TEUSZ

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 223/T/2018
Terapeuta ręki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Pani Gabriela Teusz jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
Terapeutka odbyła dwuletni cykl szkoleń teoretycznych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Szkolenia uzupełnione stażami w ośrodkach terapeutycznych oraz 50 godzin pracy pod superwizją, zakończone zostały profesjonalną ewaluacją. Wysoko oceniona wiedza i umiejętności praktyczne uwieńczone zostały otrzymaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
Pani Teusz ciągle wzbogaca swój warsztat pracy. Ukończyła kolejne szkolenia, w tym między innymi: „Od dźwięku do słowa”, „VB-Mapp”, „Picture Exchange Communication System (PECS)”, „Trening Umiejętności Społecznych”, „Uczenie Precyzyjne”, „Niezbędne do życia”, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż” Swoją pracę poddawała konsultacjom superwizorów z innych ośrodków terapeutycznych.
Biegłe posługiwanie się narzędziami do diagnozy terapeutyczno- pedagogicznej pozwala terapeutce na ocenę wieku rozwojowego oraz poziomu opanowania poszczególnych umiejętności. Wnikliwa ocena umiejętności kluczowych oraz umiejętności zaawansowanych staje się podstawą do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.
Tworzenie środowiska terapeutycznego jest dla Pani Teusz bardzo znaczące w procesie uczenia. Terapeutka dba o to, aby dzieci przebywały w jak najciekawszym dla siebie otoczeniu a swoimi pomysłami i indywidualnie przygotowanymi pomocami oraz aktywnościami pobudza ciekawość dzieci, inspiruje do inicjowania interakcji, zabaw oraz zdobywania nowych doświadczeń.
Wiedząc, że podstawą dalszego rozwoju jest opanowanie przez dzieci umiejętności kluczowych, terapeutka wyspecjalizowała się w uczeniu nawiązywania współpracy, koncentrowania uwagi, wysłuchiwania prostych komunikatów i wykonywania prostych instrukcji. Metodą kształtowania z zastosowaniem podpowiedzi fizycznych z powodzeniem uczy naśladowania pierwszych ruchów motorycznych oraz wypowiadania pierwszych dźwięków. W uczeniu sytuacyjnym nadaje pierwszym dźwiękom znaczenie, dzięki czemu stają się one komunikatami kierowanymi do innych osób.
W swojej pracy terapeutycznej Pani Gabriela wielokrotnie zajmowała się zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie i naukę dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.
W kręgu zainteresowań Pani Teusz znajduje się model włączania dzieci z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju do neurotypowych grup rówieśniczych. W swojej pracy zawodowej terapeutka wielokrotnie i z powodzeniem przeprowadzała proces stopniowego włączania dzieci do zaprzyjaźnionych przedszkolni i placówek. Świetne opanowanie roli nauczyciela wspomagającego i współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę pozwoliło dzieciom wdrażanym do grupy na osiąganie niezależności i samodzielności.
Duże znaczenie dla zaistnienia dzieci w grupach rówieśniczych miało wdrażanie przez terapeutkę Treningu Umiejętności Społecznych. Uczenie społecznych reguł, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania interakcji, rozwiązywania sytuacji problemowych, samokontroli owocowało w nawiązywaniu przez dzieci coraz bardziej owocnych relacji z kolegami i koleżankami z grupy.
Zespół Familii wytypował Panią Teusz do zaprezentowania w inicjatywie Wielkopolskiego Kuratorium „Postacie wielkopolskiej Oświaty”.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i wielki kot

MGR MIROSŁAWA FOLTYNOWICZ

Logopeda
Plastyk
Etnolog
Pani Mirosława Foltynowicz ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.
Logopedię studiowała w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dodatkowo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ukończyła Edukację Artystyczną
Pani Foltynowicz wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem Familię już od 5 lat. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji, tworzeniem planów terapeutycznych oraz kompleksową i całościową terapią logopedyczną. Jako plastyk prowadzi również warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Terapeutka wzbogaca i pogłębia swoją wiedzę podczas licznych szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy i terapii wad wymowy, metod wywoływania głosek, wspierania opóźnionego rozwoju mowy, terapii logopedycznej dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, komunikacji alternatywnej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ogólnorozwojowych ćwiczeń wspierających naukę czytania, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, komunikacji AAC. Swoją osobą, organizacją zajęć, inspirującymi materiałami skutecznie buduje zainteresowanie i motywację dzieci do komunikowania się oraz podejmowania wysiłku związanego z proponowanymi przez nią ćwiczeniami. Terapeutka duży nacisk kładzie na komunikację funkcjonalną, co ułatwia jej praca zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i domowym.
Pani Foltynowicz ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego program ściśle łączy z się z pracą logopedy. Uczenie umiejętności konwersacyjnych takich, jak utrzymanie prawidłowego dystansu w stosunku do partnera komunikacyjnego, witanie się, zasady włączania się w rozmowę, rozpoczynanie rozmowy, utrzymywania jej naprzemienności, trzymanie się tematu i wiele innych doskonale wpisują się we wspieranie rozwoju dzieci, u których nastąpiły zakłócenia lub opóźnienia w rozwoju mowy.
Plastyczne uzdolnienia są dodatkowym atutem w pracy logopedycznej Pani Foltynowicz z dziećmi, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, otwierania się na drugiego człowieka i otaczający świat oraz wyrażanie emocji. Terapeutka w swojej pracy jest przekonana, że obcowanie ze sztuką i jej tworzenie jest doskonałym wsparciem do rozwijania umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej terapeutki sprawia, że bez problemu nawiązuje ona pozytywne relacje z dziećmi i tworzy atmosferę sprzyjającą komunikowaniu się. Adekwatnie dobierane metody i ścieżki rozwoju gwarantują Pani Mirosławie i jej małym pacjentom sukcesy w pracy logopedycznej oraz wsparcie ich wszechstronnego rozwoju.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i jedzenie

MGR PAULA SZEWCZYK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 222/T/2018
Terapeuta ręki
Pani Paula Szewczyk uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc studia wyższe I stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia z wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 roku certyfikat terapeuty PLTB.
Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, w tym między innymi: szkoleniem I i II stopnia z terapii ręki, Treningiem Umiejętności Społecznych, szkoleniem diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato, czy warsztat z terapii neurobiologicznej.
Pani Szewczyk wnikliwie obserwuje dzieci i na bazie własnych obserwacji, wywiadu z osobami z najbliższego otoczenia dziecka oraz testów diagnostycznych dokonuje wyjściowej oceny poziomu poszczególnych sfer rozwojowych a następnie konstruuje dobrany do potrzeb dziecka program edukacyjno- terapeutyczny. Pracę terapeutyczną rozpoczyna od nawiązania relacji z dzieckiem, a stając się osobą znaczącą tworzy najlepsze warunki do zaciekawienia dziecka otaczającym światem, przygotowanymi pomocami i aktywnościami proponowanymi w zabawie i ćwiczeniach. Motywację buduje w bardzo zindywidualizowany sposób – potrafi mieć osobne systemy inspirowania dzieci, które uczą się w tej samej grupie.
Doświadczenie zdobyte w ciągu kilku lat pracy, rozbudowany zasób technik i metod uczenia sprawiają, że terapeutka z dużą skutecznością uczy umiejętności bazalnych, jak i umiejętności zaawansowanych.
Uczeniem incydentalnym i metodą kształtowania z powodzeniem uczy zarówno pierwszych dźwięków mowy, jak i nawiązywania kontaktu wzrokowego. W uczeniu sytuacyjnym, jak i w uczeniu metodą wyodrębnionych prób skutecznie przeprowadza sesje ćwiczeń z naprzemienności, naśladowania ruchów, wysłuchiwania komunikatów i podążania za prostymi poleceniami. W systematyczny sposób ćwiczy zdolność koncentrowania uwagi.
Opanowane umiejętności kluczowe wykorzystuje do osiągania sukcesów w umiejętnościach zaawansowanych, jak chociażby naśladowanie działań w małej grupie rówieśniczej, podążanie za poleceniami kierowanymi do grupy, utrzymywanie uwagi na nauczycielu w czasie zajęć grupowych. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem słownictwa, tworzeniem pojęć, poszerzaniem wiedzy.
Terapeutka bardzo dużą wagę przywiązuje do rozwijania samodzielności. Kształtuje zarówno poczucie sprawczości, ucząc między innymi umiejętności podejmowania wyborów, ustalania działań, jak i samodzielności w czynnościach samoobsługowych, jak chociażby rozpakowywanie swojego plecaka, przygotowywanie miejsca do nauki, zapewnienie higieny swojego ciała czy też porządku w swoim otoczeniu.
Jednocześnie pracuje nad umiejętnościami społecznymi, rozwijając między innymi inicjowanie werbalnych i niewerbalnych interakcji społecznych, ucząc zachowywania dystansu, witania się, naprzemienności w rozmowie, tworząc warunki do zabawy a w niej do zapraszania do podejmowania wspólnych aktywności, dzielenia się, szukania kompromisów, czekania, prezentowania zachowań przyjacielskich itp.
Znając podstawę programową nauczania początkowego przygotowuje również dzieci do podjęcia nauki w różnego rodzaju typach szkół. Ćwiczenia z zakresu terapii ręki prowadzone przez terapeutkę efektywnie przygotowują dzieci do podjęcia działań z narzędziami pisarskimi oraz plastycznymi. Specjalistyczne techniki pozwalają na opanowywanie aktywności związanych z nauką czytania i zdobywania nowych pojęć i nowej wiedzy.
Pani Paula swoją dużą wrażliwością, wspartą wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, wspomaga rodziny i rodzeństwo dzieci, w których zdiagnozowano nietypowy rozwój, słuchając, rozmawiając i wspólnie rozwiązując sytuacje związane z wychowaniem i terapią.
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba

MGR KINGA PRUSINOWSKA

Pedagog specjalny
Diagnosta i terapeuta pedagogiczny
Terapeuta dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Doradca zawodowy
Pani Kinga Prusinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym zdobyła kwalifikacje pedagoga, pedagoga specjalnego, diagnosty i terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z osobami ze spektrum autyzmu oraz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdobyła w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej pogłębiła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy pedagogicznej, pracy terapeutycznej, w tym prowadzenie diagnozy narzędziami: ADOS–2, Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL, VB-MAPP, wprowadzenie systemu komunikacyjnego PECS, prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.
Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w systemie indywidualnym, diadzie oraz w małej grupie.
Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności z najbliższej sfery rozwoju dziecka w każdym aspekcie, zarówno umiejętności podstawowych, jak i zaawansowanych. Biegłość w posługiwaniu się narzędziami diagnozy poziomu poszczególnych umiejętności dziecka pozwala terapeutce na tworzenie adekwatnych do rozwoju programów edukacyjno-terapeutycznych. Szeroki wachlarz metod i technik uczenia z powodzeniem stosuje w kształtowaniu umiejętności kluczowych takich, jak koncentrowanie uwagi, tworzenie wspólnego pola uwagi, nawiązywanie współpracy, naśladowanie, wyróżnianie cech istotnych przedmiotów, rozumienie mowy.
Znajomość technik oceny preferencji u dzieci pozwala jej na efektywne budowanie motywacji dzieci na każdym etapie rozwojowym. Swoją osobą oraz otaczającymi pomocami tworzy jak najciekawsze środowisko terapeutyczne.
Dzięki szkoleniom z kręgu SAZ sprawnie operuje techniką kształtowania zachowań, w tym tworzenia pierwszych dźwięków mowy i formowania funkcjonalnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Skutecznie wprowadza naukę umiejętności społecznych, począwszy od nauki nawiązywania prostych interakcji po naukę zabawy. Narzędzia z zakresu diagnozy funkcjonalnej zachowań pozwalają jej natomiast na określenie sposobów postępowania w przypadku zachowań utrudniających nabywanie nowych umiejętności.
W pracy bezpośredniej dużą rolę przypisuje również nauce samodzielności, dzięki której dzieci zdobywają coraz wyższe poziomy niezależności.
Pani Kinga skutecznie wspomaga również dzieci w młodszym wieku szkolnym z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Poprzez właściwą ocenę deficytów percepcyjno-motorycznych planuje działania korekcyjne i usprawniające.
Główne zainteresowania zawodowe terapeutki związane są z diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zachowaniami kontekstowo niepoprawnymi oraz systemami motywacyjnymi i komunikacją funkcjonalną.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i okulary

MGR MARIA PANEK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Terapeuta ręki
Pani Maria Panek kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie umożliwiło jej natomiast pracę terapeutyczną z osobami z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Terapeutka wzbogacała swój warsztat pracy, podejmując dodatkowe szkolenia, w tym uzyskała certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, certyfikat I i II stopnia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz ukończyła szkolenie „diagnoza-terapia- masaż”. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej m.in.: „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis), „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych”, „Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych”, „VB-MAPP- ocena osiągania kamieni milowych rozwoju”.
Pani Maria posiada duże doświadczenie w stawianiu diagnozy pedagogicznej oraz tworzeniu na jej podstawie a także wprowadzaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutyczny – bardzo szczegółowo dostosowanych do każdego dziecka, z którym pracuje.
Szczególną uwagę zwraca na umiejętności kluczowe. Bogaty warsztat technik terapeutycznych owocnie stosuje do nauki każdej z nich, w tym do nawiązywania relacji społecznych, podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Przy diagnozie braku umiejętności naśladowczych wprowadza intensywne uczenie pojedynczych ruchów z przedmiotami i bez nich, przy diagnozie problemów z rozumieniem mowy realizuje trening rozpoznawania nazw obiektów i wykonywania pierwszych poleceń, przy diagnozie braku komunikowania się za pomocą dźwięków wprowadza ćwiczenia imitacji werbalnej, które wykonywane są minimum 60 razy w ciągu dnia. Równie intensywnie pracuje nad pobudzaniem u dzieci motywacji do podejmowania nowych działań i wkładania wysiłku w proces uczenia się.
Pani Maria na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. podążanie za poleceniami skierowanymi do grupy, wysłuchiwanie istotnych treści podanych na zajęciach, ich zapamiętywanie i odtwarzanie) oraz rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. wspólna zabawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmów, wyrażanie swoich emocji i rozumienie emocji innych osób). Dużą wagę przykłada również do rozwoju umiejętności przedszkolnych i szkolnych, które będą miały wpływ na kolejne etapy edukacyjne dziecka. W pracy terapeutycznej uważnie słucha i współpracuje z rodzicami dzieci dając wsparcie i wskazówki do dalszej pracy.
Prywatnie jest miłośniczką wędrówek po polskich górach i podróży. Uwielbia aktywnie spędzać czas. Kocha łyżwiarstwo figurowe. W wolnej chwili lubi również przestudiować nowe seriale na Netflix
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba