MGR MAGDALENA NOWAK

Pedagog specjalny
Logopeda
 
Pani Magdalena Nowak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pedagogiki specjalnej oraz filozofii. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobyła w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
 
W centrum zainteresowań terapeutki jest rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z uwzględnieniem rozwoju procesów lewo- i prawo-półkulowych warunkujących i wspomagających rozwój mowy.
 
Wiedza zdobyta na studiach logopedycznych oraz praktyka zawodowa skutecznie stosowana jest przez terapeutkę w procesach kształtowania mowy, rozwijania zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz poprawności artykulacyjnej. Z takim samym powodzeniem osiągane są efekty w kształtowaniu komunikacji niewerbalnej, w tym przy pomocy komunikatów elektronicznych.
 
Systematycznie prowadzone ćwiczenia motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi terapeutka wykorzystuje do usprawniania procesów poznawczych i rozwijania umiejętności szkolnych przygotowujących do podjęcia nauki w szkole.
 
Terapeutka posiada bogaty warsztat pracy, którym wesprze zarówno dzieci potrzebujące rozwoju umiejętności kluczowych, takich jak naśladowanie czy wyróżnianie cech istotnych przedmiotów, jak i umiejętności zaawansowanych, takich, jak czytanie czy pisanie.
 
Osoba terapeutki, jak i ciekawe pomoce dydaktyczne i terapeutyczne pobudzają motywację do podejmowania nowych wyzwań i nabywania nowych umiejętności.
 
Pani Magda duży nacisk kładzie na uczenie praktycznych umiejętności społecznych. Wiedza wzbogacona warsztatami Treningu Umiejętności Społecznych owocuje skutecznym uczeniem różnorodnych zachowań społecznych. Terapeutka świetnie odnajduje się w tworzeniu programów z zakresu podstawowych umiejętności społecznych takich jak przywitanie się czy poczęstowanie drugiej osoby jak i kontynuuje je na zaawansowanym poziomie realizując między innymi programy z przestrzegania reguł społecznych czy szukania kompromisów w kontaktach z rówieśnikami. Wraz z kompetencjami społecznymi rozwijana jest samodzielność dzieci podczas codziennych sytuacji.
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.