MGR OKSANA LAMPOWSKA

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 225/T/2018
 
Pani Oksana Lampowska uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc wyższe studia I i II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 certyfikat terapeuty PLTB. Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, do których należą między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa oraz Picture Exchange Communication System (PECS).
 
Terapeutka specjalizuje się w prowadzeniu programów umiejętności kluczowych, w tym kształtowaniu pierwszych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywaniu relacji społecznych, budowaniu motywacji, opanowywaniu umiejętności naśladowania, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem sprawności motoryki małej i dużej, w tym usprawnianiu ręki.
 
Na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. wykonywanie poleceń skierowanych do grupy, podążanie za aktywnościami grupy, zapamiętywanie informacji podawanych na zajęciach grupowych) czy rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. prowadzenie rozmów, prezentowanie zachowań przyjacielskich, szukanie kompromisów, samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji problemowych, w tym konfliktowych).
U dzieci, które są przygotowywane do szkoły terapeutka duży nacisk kładzie na naukę przestrzegania reguł społecznych, umiejętność zorganizowania przestrzeni, naukę samodzielności w obszarach wymaganych w szkole. Z powodzeniem rozwija umiejętności przedszkolne i szkolne, w tym umiejętność czytania i pisania.
 
Pani Oksana posiada bardzo bogaty warsztat pracy, zasobny zarówno w szeroki wachlarz metod i technik uczenia (m.in. specjalizuje się w treningu mandowym i taktowym, uczeniu incydentalnym, uczeniu metodą wyodrębnionych prób a także skryptów), jak i różnorodnych, inspirujących i indywidualnie pod dziecko przygotowywanych pomocy dydaktycznych.
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.