MGR PAULA SZEWCZYK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 222/T/2018
Terapeuta ręki
 
Pani Paula Szewczyk uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc studia wyższe I stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia z wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
 
Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 roku certyfikat terapeuty PLTB.
 
Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, w tym między innymi: szkoleniem I i II stopnia z terapii ręki, Treningiem Umiejętności Społecznych, szkoleniem diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato, czy warsztat z terapii neurobiologicznej.
 
Pani Szewczyk wnikliwie obserwuje dzieci i na bazie własnych obserwacji, wywiadu z osobami z najbliższego otoczenia dziecka oraz testów diagnostycznych dokonuje wyjściowej oceny poziomu poszczególnych sfer rozwojowych a następnie konstruuje dobrany do potrzeb dziecka program edukacyjno- terapeutyczny. Pracę terapeutyczną rozpoczyna od nawiązania relacji z dzieckiem, a stając się osobą znaczącą tworzy najlepsze warunki do zaciekawienia dziecka otaczającym światem, przygotowanymi pomocami i aktywnościami proponowanymi w zabawie i ćwiczeniach. Motywację buduje w bardzo zindywidualizowany sposób – potrafi mieć osobne systemy inspirowania dzieci, które uczą się w tej samej grupie.
 
Doświadczenie zdobyte w ciągu kilku lat pracy, rozbudowany zasób technik i metod uczenia sprawiają, że terapeutka z dużą skutecznością uczy umiejętności bazalnych, jak i umiejętności zaawansowanych.
 
Uczeniem incydentalnym i metodą kształtowania z powodzeniem uczy zarówno pierwszych dźwięków mowy, jak i nawiązywania kontaktu wzrokowego. W uczeniu sytuacyjnym, jak i w uczeniu metodą wyodrębnionych prób skutecznie przeprowadza sesje ćwiczeń z naprzemienności, naśladowania ruchów, wysłuchiwania komunikatów i podążania za prostymi poleceniami. W systematyczny sposób ćwiczy zdolność koncentrowania uwagi.
 
Opanowane umiejętności kluczowe wykorzystuje do osiągania sukcesów w umiejętnościach zaawansowanych, jak chociażby naśladowanie działań w małej grupie rówieśniczej, podążanie za poleceniami kierowanymi do grupy, utrzymywanie uwagi na nauczycielu w czasie zajęć grupowych. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem słownictwa, tworzeniem pojęć, poszerzaniem wiedzy.
 
Terapeutka bardzo dużą wagę przywiązuje do rozwijania samodzielności. Kształtuje zarówno poczucie sprawczości, ucząc między innymi umiejętności podejmowania wyborów, ustalania działań, jak i samodzielności w czynnościach samoobsługowych, jak chociażby rozpakowywanie swojego plecaka, przygotowywanie miejsca do nauki, zapewnienie higieny swojego ciała czy też porządku w swoim otoczeniu.
 
Jednocześnie pracuje nad umiejętnościami społecznymi, rozwijając między innymi inicjowanie werbalnych i niewerbalnych interakcji społecznych, ucząc zachowywania dystansu, witania się, naprzemienności w rozmowie, tworząc warunki do zabawy a w niej do zapraszania do podejmowania wspólnych aktywności, dzielenia się, szukania kompromisów, czekania, prezentowania zachowań przyjacielskich itp.
 
Znając podstawę programową nauczania początkowego przygotowuje również dzieci do podjęcia nauki w różnego rodzaju typach szkół. Ćwiczenia z zakresu terapii ręki prowadzone przez terapeutkę efektywnie przygotowują dzieci do podjęcia działań z narzędziami pisarskimi oraz plastycznymi. Specjalistyczne techniki pozwalają na opanowywanie aktywności związanych z nauką czytania i zdobywania nowych pojęć i nowej wiedzy.
 
Pani Paula swoją dużą wrażliwością, wspartą wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, wspomaga rodziny i rodzeństwo dzieci, w których zdiagnozowano nietypowy rozwój, słuchając, rozmawiając i wspólnie rozwiązując sytuacje związane z wychowaniem i terapią.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.