Statut

Statut Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia” w Swarzędzu


Spis treści


1. Postanowienia ogólne.
2. Cele i zadania przedszkola.
3. Sposób realizacji zadań przedszkola.
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez
rodziców lub upoważnioną przez nich osobę.
6. Formy współdziałania z rodzicami
7. Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje.
8. Organizacja pracy przedszkola.
9. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
10. Czas pracy przedszkola.
11. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone
przez organ prowadzący.
12. Zakres zadań nauczycieli.
13. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inną.
14. Pracownicy obsługi i administracji.
15. Prawa i obowiązki dzieci
16. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola.
17. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
18. Postanowienia końcowe.


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§1.
Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia”, z siedzibą przy ulicy
ul. Słowackiego 41, 62-020 Swarzędz. Budynek użyczony na zasadzie najmu.


§2.
Organem prowadzącym przedszkole jest Beata Urbaniak, ul. Bobolicka 14, 60-182 Poznań.
Przedszkole działa na podstawie statutu nadanego przez organ prowadzący.


§ 3.
1. Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
2. Przedszkole obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnościami. Przedszkole może
organizować oddziały inkluzyjne (dzieci typowo rozwijające się z dziećmi
z niepełnosprawnościami).


§ 4.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Familia”

§5.
Przedszkole używa pieczęci: Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” oraz posiada
logo. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa organ prowadzący w drodze
zarządzenia, w którym określa sytuacje, w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania
pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.


§6.
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu, zwane dalej „Przedszkolem”
działa w szczególności na podstawie poniższych aktów prawa w zakresie w jakim obejmują
przedszkola niepubliczne:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
4. Statutu Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia”,
5. Regulaminów i procedur wewnętrznych.


§ 7.
Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
1. Przedszkole – należy przez to rozumieć Niepubliczne Specjalne Przedszkole
„Familia”;
2. Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego przedszkola;
3. Rodzic – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć akt
prawny, który wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktycznowychowawcze oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na
zakończenie wychowania przedszkolnego;
5. Program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu
realizacji obowiązkowego zestawu celów i zadań, ustalonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego;
6. Dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego
Specjalnego Przedszkola „Familia” realizującego zadania wynikające ze statutu;
7. Dyrektor do spraw pedagogicznych – należy przez to rozumieć dyrektora
Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia” realizującego zadania wynikające
ze statutu;
8. Wice – dyrektor do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – należy przez to
rozumieć wice-dyrektora Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia”
realizującego zadania wynikające ze statutu;
9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program
nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem
specjalnym;
10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
11. Organ prowadzący – należy przez to rozumieć Właściciela przedszkola dr Beatę
Urbaniak.


Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola


§8.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
1. Przedszkole wspiera indywidualny rozwój dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi
zdolnościami i potencjałem rozwojowym, wykorzystując formy i metody pracy, których
skuteczność poparta jest badaniami naukowymi.
2. Przedszkole realizuje cele wychowania w ramach czterech podstawowych obszarów
rozwoju dziecka:
1) fizycznego,
2) emocjonalnego,
3) społecznego,
4) poznawczego.


§9.
Do zadań Przedszkola należy:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –
kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych – zgodnie z potrzebami – sprzyjających budowaniu
zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych
kultur.
18. Organizowanie oddziałów, w których będzie możliwe indywidualne wspieranie
rozwoju dziecka oraz realizowanie idei inkluzji.
19. Stałe doskonalenie zawodowe i naukowe kadry pedagogicznej w celu zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia i opieki.


Rozdział 3
Sposób realizacji zadań przedszkola


§10.
Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość
korzystania z:
1. Pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2. Placu zabaw;
3. Pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
4. Posiłków.


§11.
Przedszkole zapewnia w szczególności optymalne warunki dla rozwoju dzieci poprzez:
1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o autorski
program.
2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom
równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
3. Zapewnianie optymalnego rozwoju poprzez realizację indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego, wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez
dostępne środki terapeutyczne, których skuteczność została potwierdzona badaniami
naukowymi.
4. Generalizowanie i utrwalanie efektów pracy dydaktyczno-terapeutycznej na wszystkie
rodzaje środowisk, w których przebywa dziecko (w tym dom, miejsca publiczne).
5. Współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w prowadzeniu terapii dzieci, również
w domu rodzinnym dziecka.
6. Włączanie do grup rówieśniczych typowo rozwijających się dzieci.
7. Dostosowywanie warunków zewnętrznych do niepełnosprawności dziecka.
8. Uczenie poszanowania odmienności i indywidualności dziecka, akceptacji w grupie
i zaufania do ludzi.
9. Współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz poradniami
specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno –
pedagogiczną


Rozdział 4
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem


§12.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.


§13.
Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialna jest kadra zarządzająca, nauczyciele
i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.


§14.
Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć
prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
1. Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie.
2. Przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale.
3. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek
poza terenem przedszkola.
4. Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne
do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy.
5. Spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji
i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci.
6. Dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty.
7. Ogrodzenie terenu przedszkola.
8. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych
i pomieszczeń gospodarczych.


§15.
W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,
w szczególności poprzez:
1. Dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu.
2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
3. Umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola.
4. Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.


§16
1. Wycieczki poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców dziecka.
2. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do stanu zdrowia
i sprawności fizycznej dzieci.
3. Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki
i uzyskania pisemnej zgody dyrektora do spraw pedagogicznych.
4. Do wycieczek nie zalicza się codziennych spacerów.


§17
1. Wprowadzanie dzieci do grup rówieśniczych w placówkach współpracujących
z przedszkolem odbywa się na bazie zawartego z placówką porozumienia.
2. Po podpisaniu porozumienia dyrektor do spraw pedagogicznych wydaje pisemną zgodę na
wychodzenie dziecka do placówki inkluzyjnej.
3. Podczas przechodzenia do i z placówki inkluzyjnej oraz podczas pobytu dziecka na jej
terenie dzieci pozostają pod nadzorem nauczyciela przedszkola.


Rozdział 5
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców
lub upoważnioną przez nich osobę


§18
1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców bądź inne osoby
pełnoletnie upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego upoważnienia.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu
osobistego osoby wskazanej do odbioru dziecka oraz okres obowiązywania upoważnienia.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę wskazaną w upoważnieniu złożonym
w przedszkolu za okazaniem dowodu osobistego.
4. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka wyłącznie przez jednego z rodziców
musi być poświadczone stosownym orzeczeniem sądu.


§19.
Pracownicy przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym.


§20.
W sytuacji, kiedy dziecko ulegnie wypadkowi podczas pobytu w przedszkolu, zostanie mu
udzielona pierwsza pomoc. Wyznaczony pracownik niezwłocznie powiadomi
o wypadku rodziców na numer telefonu wskazany w karcie zgłoszenia jako kontaktowy.
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z rodzicami.


§21.
1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka,
nauczyciel powiadamia kadrę kierowniczą o niemożności skontaktowania się z rodzicami
dziecka.


§22.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica
lub inną upoważnioną przez rodziców osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę
upoważnionego pracownika przedszkola do czasu odbioru dziecka z sali lub placu zabaw
przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę.


§23
1. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach
zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych.
2. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych,
wymiotujących, z temperaturą powyżej 37,2 stopnia i z objawami innych chorób.
3. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, rodzice zobowiązani
są do bezzwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
4. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków zabiegi medyczne
z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola
w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.


§24.
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji przez rodziców,
które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia dziecka i życia innych dzieci podczas
pobytu w przedszkolu. Zatajenie przez rodzica powyższych informacji wyłącza winę
personelu przedszkola w nadzorze nad dzieckiem.


Rozdział 6
Formy współdziałania z rodzicami


§25.
Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami dziecka w celu uzgadniania kierunku
i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.


§26.
Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1. Organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez kadrę kierowniczą,
które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola.
2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z kadrą kierowniczą, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie,
których rodzice mogą:
1) uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka,
2) ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem,
3) uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.
3. Organizowanie stosownie do potrzeb cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci
nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanego z przebywaniem poza
domem,
2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych,
3) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.
4. Organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy
plenerowe i inne z udziałem rodziców.
5. Organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny
sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz
mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.
6. Udzielanie informacji poprzez stronę internetową i facebook przedszkola.


§27
1. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie
informacji zależy od rodziców oraz nauczyciela, nie mniej niż dwa razy do roku.
2. Nauczyciele systematycznie dostarczają bieżących informacji na temat postępów
dziecka.
3. Nauczyciele mogą uczestniczyć w wizytach domowych, ustalając wspólnie
z rodzicami programy realizowane na terenie domu, wymieniając się
doświadczeniami, pomagając w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji kryzysowych.
4. Po okresie adaptacji rodzice mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach,
w wybranych przez siebie dniach po powiadomieniu o tym nauczyciela prowadzącego
na co najmniej tydzień przed planowaną wizytą.


§28
W uzasadnionych przypadkach wypełnianie zadań dydaktyczno – terapeutyczno–
wychowawczo – opiekuńczych może zostać przeniesione na teren domu dziecka. Dotyczy
to pracy:
1) z dziećmi niepełnosprawnymi, które potrzebują dłuższego czasu na adaptację
do nowych warunków.
2) dzieci, u których występują problemy wychowawczo – edukacyjne niemożliwe
do rozwiązania przez rodziców.
3) dzieci, których rodzice potrzebują instruktażu do codziennej ich opieki i terapii.
4) dzieci z problemami z przeniesieniem opanowanych umiejętności na nowe osoby
i nowe miejsca.
5) dzieci z problemami z utrzymaniem w czasie efektów pracy terapeutycznodydaktycznej.
6) dzieci u których wskazana jest obserwacja początkowa mająca na celu określenie
profilu rozwojowego.
7) z powodu innych, nie uwzględnionych powyżej przyczyn, za obopólną zgodą rodziców
i nauczycieli


§29.
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują kadrze kierowniczej
informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznego dziecka.


§30.
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
2. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola.
3. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej.
4. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia.
5. Rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może
to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety.
6. Bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.
7. Zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka.
8. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną
osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
9. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia.
10. Zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia.
11. Zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia.
12. Kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola.
13. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
14. Bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu
zamieszkania.


§31.
Rodzice mają prawo do:
1. Wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu.
2. Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami dotyczącymi jego dziecka,
3. Zapoznania się z obowiązującymi dokumentami w przedszkolu mającymi wpływ
na funkcjonowanie ich dziecka.
4. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i postępów swojego dziecka.
5. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn
trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy.
6. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi i organowi
prowadzącemu.
7. Uzyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami.
8. Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez
przedszkolnych.


Rozdział 7
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje


§32.
Organem przedszkola jest:
1. Dyrektor będący również organem prowadzącym
2. Rada pedagogiczna.


§33.
Głównym celem działania Dyrektora przedszkola jest współdziałanie z pozostałymi
pracownikami, w kierunku:
1. Realizacji celów i zadań przedszkola.
2. Poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola.
3. Stałej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach.


§34.
1. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;
2. Do merytorycznych zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) opracowanie statutu przedszkola oraz wprowadzanie do niego zmiany,
4) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę
przedszkola,
5) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola
zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami,
6) zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego
stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
nie przekazanych pracownikom przedszkola,
7) ustalenie zakresu obowiązków dyrektora ds. pedagogicznych, a jeśli nie powołano
dyrektora ds. pedagogicznych nauczyciela sprawującego nadzór pedagogiczny
lub/i wicedyrektora;
8) decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych,
administracji, obsługi i specjalistów w tym logopedy, terapeutów, ustalanie dla
nich zakresów ich obowiązków służbowych a także występowanie z wnioskami
do organu prowadzącego przedszkole w sprawach odznaczeń i innych nagród dla
nauczycieli;
9) zatrudnianie dyrektora do spraw pedagogicznych;
10) ustalanie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat
wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. Ustalanie
wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych
formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;
11) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;
12) dysponowanie środkami przedszkola, a także organizowanie administracyjnej,
finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
13) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, w tym:
a) organizuje szkolenia pracowników w tym zakresie;
b) organizuje przeglądy techniczne budynku oraz prace konserwacyjno –
remontowe;
c) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) nadzoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarnoepidemiologicznych i innych, obowiązujących w placówkach przedszkolnych;
14) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniające
zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę
z przepisami o ochronie danych osobowych
15) udzielanie urlopów, wydawanie świadectw pracy;
16) prowadzenie szkoleń i superwizji dla zespołu pracowników oraz rodziców;
3. Dyrektor, może powołać dyrektora do spraw pedagogicznych oraz wice – dyrektora,
którego zadaniem będzie dbałość i organizacja kształcenia w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka,
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z dyrektorem do spraw
pedagogicznych, wice dyrektorem do spraw wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, radą pedagogiczną oraz rodzicami;
5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go dyrektor do spraw pedagogicznych


§ 35
1. Dyrektor do spraw pedagogicznych oraz wice – dyrektor wykonują zadania zgodnie
z ustalonym podziałem kompetencji.


§36
1. Dyrektor do spraw pedagogicznych:
1) kieruje działalnością przedszkola w zakresie organizacyjno – pedagogicznym
i reprezentuje ją na zewnątrz w wyżej wymienionym zakresie
2) sprawuje nadzór pedagogiczny
a) opracowuje planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady
pedagogicznej,
b) nadzoruje dokumentację pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli oraz
dokumentację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
c) przekazuje radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wnioski i uwagi
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycje sposobu
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy
przedszkola
3) we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki
do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkoły lub placówki;
c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 diagnozę pracy szkoły lub placówki,
 planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli
do doskonalenia zawodowego,
 prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
d) monitoruje pracę szkoły lub placówki
4) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników przedszkola
5) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień awansu
zawodowego
6) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
8) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących w zakresie organizacyjno- pedagogicznym
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, w tym egzekwuje
od pracowników przedszkola przestrzeganie ustalonego w nim porządku pracy oraz
dbałość o czystość i estetykę.
10)współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
11)stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub
placówki;
12)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
13)wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie
danych osobowych w zakresie działalności pedagogicznej
14) może dokonać skreślenia dziecka z listy w przypadkach określonych w statucie
15)przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
16)występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
2. Dyrektor do spraw pedagogicznych w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z
dyrektorem, wice- dyrektorem, radą pedagogiczną oraz rodzicami
3. W przypadku nieobecności dyrektora do spraw organizacyjno- pedagogicznych, zastępuje
go dyrektor przedszkola


§37.
1. Wice – dyrektor do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
1) przygotowuje dokumentację przy przyjęciu dzieci
2) corocznie przygotowuje arkusze obserwacji dziecka
3) ustala grafiki zajęć
4) prowadzi miesięczną ewidencję dzieci oraz przydzielonych zajęć
5) kontroluje pod względem ilościowym realizację i dokumentowanie działań
prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
2. Wice – dyrektor do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wykonywaniu
swoich zadań współpracuje z dyrektorem, dyrektorem do spraw pedagogicznych, radą
pedagogiczną oraz rodzicami


§38.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.


§39.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą Rady.


§40.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor albo powołany przez niego dyrektor do
spraw pedagogicznych.


§41.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:
1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Po zakończonym okresie (semestrze).
3. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4. W miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady
pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.


§42.
Wszystkie zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.


§43.
Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej
podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej
członków.


§44.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona
niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.


§45.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzenie planów pracy przedszkola.
2. Zatwierdzanie programów wychowania przedszkolnego.
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania ocen postępów dzieci.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola na podstawie
§97 statutu przedszkola
7. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w celu doskonalenia pracy przedszkola.
8. Powoływanie zespołów roboczych.


§46.
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do:
1. Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro
osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
przedszkola.
2. Przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.


Rozdział 8
Organizacja pracy przedszkola


§47.
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań
zdrowotnych, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
3. W poszczególnych oddziałach może przebywać określona liczba dzieci:
1) do 4 dzieci w oddziale dla dzieci z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawności sprzężonej.
2) do 15 dzieci w oddziałach inkluzyjnych (w tym najwyżej pięcioro
z niepełnosprawnością).
4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie
może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


Rozdział 9
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci


§48.
1. Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje dyrektor przedszkola.


§49.
1. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o
zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda.
2. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również
inni specjaliści.


§50.
Do zadań zespołu należy w szczególności:
1. Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu
działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny
dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu
społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego
funkcjonowanie.
2. Nawiązanie współpracy z:
1) innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami
terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań
wspomagających rozwój dziecka,
2) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających
z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medycznorehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji
dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
3) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie
pomocy, stosownie do ich potrzeb.
3. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań
wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania
działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem.
4. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym.
5. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie
dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Udzielanie rodzicom instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie pracy
z dzieckiem.


§51.
Pracę zespołu koordynuje dyrektor albo powołany przez niego dyrektor do spraw
pedagogicznych.


§52.
1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym
prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
1) Imię i nazwisko dziecka;
2) Numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania
tej opinii;
3) Ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji,
komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
4) Ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) Informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego
wspomagania.

§53.
Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa w szczególności:
1. Sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania
dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki
w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
2. Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu.
3. Sposób oceny postępów dziecka.


§54.
1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu.
2. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor
przedszkola, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych
przez zespół.
3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną.
4. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących
dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci
objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.


§55.
1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie
ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor
przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami dziecka


§56.
Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na
te zachowania.
2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem.
3. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz
pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.


Rozdział 10
Czas pracy przedszkola


§57.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz dni wolnych ustanowionych przez organ prowadzący.

§58.
Organ prowadzący ustala w porozumieniu z Radą pedagogiczną tygodniową przerwę feryjną
oraz miesięczną przerwę wakacyjną, podczas której wykorzystywany jest przez pracowników
urlop wypoczynkowy. W przedszkolu istnieje możliwości wykorzystania urlopu
wypoczynkowego tylko w okresie ferii i wakacji. O feryjnej i wakacyjnej przerwie w pracy
przedszkola oraz dodatkowych dniach wolnych ustanowionych przez organ prowadzący
rodzice są informowani przez dyrektora na początku każdego roku szkolnego.


§59.
Przedszkole pracuje w godzinach od 7:45 do 13:45 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Pracownicy wykorzystujący urlop wypoczynkowy w ustalonej na podstawie §58 przerwie
w pracy przedszkola, nie prowadzą w tym czasie zajęć w ramach wychowania
przedszkolnego a także zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te nie są
odpracowywane.


§60.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się po godzinach przedszkola.


Rozdział 11
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone
przez organ prowadzący


§61.
1. Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.
2. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący przedszkole.
3. Rodzice uiszczają miesięczne opłaty za pobyt w przedszkolu do 10-go dnia każdego
miesiąca, z góry. Opłata za pobyt w przedszkolu obejmuje opłatę stałą i opłatę
za wyżywienie (za miesiąc poprzedni)
4. W przypadku podniesienia czynszu najmu przez właściciela budynku, opłata może ulec
zmianie w trakcie trwania roku szkolnego.
5. Dziecko może korzystać z wyżywienia organizowanego przez przedszkole Rodzice
powiadamiają nauczycieli przedszkola o chęci skorzystania z posiłku w danym dniu
do godziny 8.15.
6. Rodzice mogą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z wyżywienia oferowanego
przez przedszkole na rzecz przynoszenia własnego wyżywienia. W takim przypadku
rodzice ponoszą odpowiedzialność za jakość posiłku.
7. Strony mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług przedszkolnych
wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem
2- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§62.
Dyrektor Przedszkola ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku zaistnienia niżej wymienionych przyczyn:
1. Zalegania z opłatą za pobyt dziecka w placówce za okres powyżej 30 dni.
2. Nieobecności dziecka dłuższej niż 2 tygodnie bez podania przyczyny przez rodziców.
3. Nieprzestrzegania przez rodziców ustalonych postanowień dotyczących
udokumentowanych działań przedszkola obejmujących zapisy statutu .

§63.
Organ prowadzący przedszkole ma prawo rozwiązać umowę z rodzicami, jeżeli przepisy
nakładają taki obowiązek (np. likwidacji przedszkola).


Rozdział 12
Zakres zadań nauczycieli


§64.
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci podczas
pobytu w przedszkolu i poza teren podczas wycieczek, spacerów itp. w godzinach pracy
przedszkola.
Nauczyciel jest zobowiązany:
1. Przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać
wymagane szkolenia.
2. Sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac
zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione,
nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia
zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
w danym miejscu.
3. Niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli
zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć.
4. Przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć.
5. Dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu
dzieci.
6. Udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby.
7. Niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia
niepokojących objawów chorobowych.
8. Zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola
poprzez wpisanie do zeszytu rejestru wyjść.
9. Przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury
odbierania dzieci z przedszkola.


§65.
Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych, z uwzględnieniem
zajęć rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz języka obcego
i basenu, odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.


§66.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.


§67.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z jego rodzicami w celu:
1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka oraz form pomocy w działaniach
wychowawczych wobec dzieci.
2. Włączania ich w działalność przedszkola.
3. Współpracy na terenie domu.
4. Inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.


§68.
Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
1. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności.
2. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej
w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem
wychowania w przedszkolu oraz ponoszeniem odpowiedzialności za jej jakość.
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
4. Opracowywanie i ewaluacja wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania
ucznia oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej w programie autorskim.
6. Prowadzenie i opracowanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki
w szkole podstawowej.
7. Właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania potwierdzonych badaniami naukowymi.
8. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
9. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
10. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce
dydaktyczne, wyposażenie przedszkola
11. Rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi.
12. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do informacji o realizacji zadań wynikających
z programu wychowania przedszkolnego oraz informacji dotyczących rozwoju
dziecka.
13. Organizowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami z uwzględnieniem omówienia
dokumentacji dotyczącej dziecka.
14. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy.
16. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
17. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i poleceniami dyrektora
przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej.
18. Czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał.
19. Udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji
jakości pracy przedszkola.
20. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej
działalności placówki.

§69.
Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora
przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie
instytucji oświatowych i naukowych.


§70.
Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.


§71.
Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.


Rozdział 13
Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inną


§72.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania
potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.


§73.
Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego,
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze
szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji
i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub
traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych
z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami
środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.


§74.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.


§75.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

§76.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor, a w przypadku powołania
dyrektora do spraw pedagogicznych ten dyrektor.


§77.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.


§78.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1. rodzicami dzieci;
2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami
sądowymi, Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Strażą
Miejską).


§79.
Dyrektor uzgadnia z podmiotami wskazanymi w §78. warunki współpracy.


§80.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
a także w formie:
1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
4. porad i konsultacji.


§81.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez
nauczycieli i specjalistów.


Rozdział 14
Pracownicy obsługi i administracji


§82.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne
funkcjonowanie przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.


§83.
Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań
wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych organizowanych w przedszkolu,
a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci
przebywających w przedszkolu.


§84.
Do podstawowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
1. Dochowanie tajemnicy służbowej.
2. Wykonywanie swoich obowiązków w sposób sumienny i bezstronny.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Przestrzeganie regulaminu pracy.
5. Prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.


§85.
Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
1. Równego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,
stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.
2. Przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
3. Dbania o bezpieczeństwo wychowanków.
4. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.
5. Taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki,
wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów.
6. Współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
7. Sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.
8. Troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.


§86.
Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy. Realizuje wytyczne
i wykonuje polecenia osoby, której bezpośrednio podlega.


§87.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich zadania ustala
dyrektor placówki. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy
ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.


Rozdział 15
Prawa i obowiązki dzieci


§88.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, czyli do momentu
rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor
może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

§89.
Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może
uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.


§90.
Dziecko w przedszkolu realizuje prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom
i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Bycia w pełni akceptowanymi.
3. Przebywania w milej, cieplej, dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze.
4. Poszanowania indywidualnego tempa rozwoju.
5. Spokoju i wypoczynku.
6. Popełniania błędów.
7. Zmienności nastrojów.
8. Szacunku dla swoich potrzeb.
9. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
10. Poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej.
11. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
12. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych.
13. Rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.


§91.
W przypadku naruszenia praw dziecka, jego rodzice mogą złożyć skargę do wychowawcy
grupy lub dyrektora przedszkola. Skarga musi być rozpatrzona do trzech dni. Od decyzji
dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego przedszkole (właściciel
Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia”), organu sprawującego nadzór
pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu) lub Rzecznika Praw Dziecka.


§92.
Dzieci uczęszczające do przedszkola mają obowiązek brać udział w zajęciach dydaktycznych,
wychowawczych i terapeutycznych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.


§93.
Dziecko w wieku 6 lat oraz korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego jest objęte
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.


§94.
Dzieciom dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na
podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


§95.
1. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu rodziców dziecka. W tym celu dyrektor porozumiewa się
z radą pedagogiczną, zasięga jej opinii i na podstawie uchwały rady pedagogicznej
podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka (bądź nie) z listy dzieci uczęszczających
do przedszkola w następujących przypadkach:
1) Rodzice dziecka zalegają z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 30 dni;
2) Nieobecności dziecka dłuższej niż 2 tygodnie bez podania przyczyny przez rodziców;
3) Rodzice dziecka, pomimo udokumentowanych działań przedszkola obejmujących
zapisy statutu nie przestrzegają ustalonych postanowień.
2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka
z listy wychowanków przedszkola.


§96.
Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa
w §96. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, na której zapoznaje członków z podjętymi
działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.


§97.
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie
uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.


§98.
Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji
administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru. Decyzję (wraz z uzasadnieniem) o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na
piśmie w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu
prowadzącego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.


§99.
W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba,
że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują
w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.


Rozdział 16
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola


§100.
Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą w szczególności z:
1. miesięcznych opłat ustalonych przez organ prowadzący. Rodzice wnoszą opłatę
za pobyt dziecka w przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie
w terminie do 10-go każdego miesiąca.
2. dotacji oświatowych;
3. środków pochodzących od sponsorów, datków, darowizn.


Rozdział 17
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola


§101.
1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dołączenie do dokumentów
rekrutacyjnych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do przedszkola
przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z diagnozą spektrum autyzmu oraz
diagnozą niepełnosprawności sprzężonej.
2. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka i jego rodziny.
3. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność składania wniosków z tym,
że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego
i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego,
w miarę wolnych miejsc.
5. Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczenie usług


Rozdział 18
Postanowienia końcowe


§102.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej–
nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.


§103.
Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on udostępniany
przez dyrektora przedszkola lub stronę internetową przedszkola.


§104.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją
kancelaryjną i odrębnymi przepisami.


§105.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§106.
Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.


§107.
Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.


Organ prowadzący:
dr Beata Urbaniak