Statut

Statut Przedszkola Niepublicznego Specjalnego „Familia”

Spis treści

1. Postanowienia ogólne
2. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.
3. Sposób realizacji zadań przedszkola.
4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę
6. Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów
z rodzicami.
7. Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje
8. Organizacja pracy przedszkola
9. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
10. Czas pracy przedszkola
11. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący.
12. Zakres zadań nauczycieli
13. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inną
14. Pracownicy obsługi i administracji
15. Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci przedszkolnych.
16. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola
17. Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.
Przedszkole nosi nazwę Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia”, z siedzibą przy ulicy Słowackiego 41, 62-020 Swarzędz. Budynek użyczony na zasadzie najmu.

§2.
Organem prowadzącym przedszkole jest Beata Urbaniak, ul. Bobolicka 14, 60-182 Poznań

§ 3.
Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Przedszkole obejmuje swoją opieką dzieci z niepełnosprawnościami. Przedszkole może organizować oddziały inkluzyjne (dzieci typowo rozwijające się z dziećmi z niepełnosprawnościami).

§ 4.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 5.
Przedszkole używa pieczęci: Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” oraz posiada logo. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.

§ 6.
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu, zwane dalej „Przedszkolem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3. Przepisów (rozporządzeń MEN ) wydanych na podstawie delegacji ustawowych
4. Statutu Przedszkola, który jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność przedszkola. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
5. Regulaminów i procedur wewnętrznych.

§ 7.
Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

1. Przedszkole– należy przez to rozumieć Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia”
2. Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
3. Rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów i zadań, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
5. Program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji obowiązkowego zestawu celów i zadań, ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
6. Dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia”;
7. Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
8. Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
11. Organ prowadzący – należy przez to rozumieć Właściciela przedszkola dr Beatę Urbaniak.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa.

§8.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w:

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2. Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka,
3. Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,
4. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§9.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

1. W ramach wychowania przedszkolnego przedszkole wspiera indywidualny rozwój dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym, wykorzystując formy i metody pracy, których skuteczność poparta jest badaniami naukowymi.
2. Cele wychowania przedszkole realizuje się w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:
1) fizycznego,
2) emocjonalnego,
3) społecznego,
4) poznawczego.
3. Umożliwianie rozwoju zainteresowań i realizowanie indywidualnych programów.

§10.

Do zadań Przedszkola należy:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych- zgodnie z potrzebami – sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18. Organizowanie oddziałów, w których będzie możliwe indywidualne wspieranie rozwoju dziecka oraz realizowanie idei inkluzji.

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań przedszkola.

§11.
Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

1. Pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2. Placu zabaw;
3. Pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
4. Posiłków.

§12.
Przedszkole zapewnia w szczególności optymalne warunki dla rozwoju dzieci poprzez:

1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o autorski program.
2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
3. Zapewnianie optymalnego rozwoju poprzez stosowanie się ściśle do programu indywidualnego, wyrównanie wszelkich deficytów rozwojowych poprzez dostępne środki terapeutyczne, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi.
4. Generalizowanie i utrwalanie efektów pracy dydaktyczno-terapeutycznej na wszystkie rodzaje środowisk, w których przebywa dziecko (w tym dom, miejsca publiczne).
5. Współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w prowadzeniu terapii dzieci, również w domu rodzinnym dziecka.
6. Włączanie do grup rówieśniczych typowo rozwijających się dzieci.
7. Dostosowywanie warunków zewnętrznych do niepełnosprawności dziecka.
8. Uczenie poszanowania odmienności i indywidualności dziecka, akceptacji w grupie
i zaufania do ludzi.
9. Współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno – pedagogiczną

Rozdział 4
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.

§13.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

§14.
Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

§15.
Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1. Realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie.
2. Przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale.
3. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola.
4. Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy.
5. Spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji
i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci.
6. Dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty.
7. Ogrodzenie terenu przedszkola.
8. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych.

§16.
W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

1. Dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.
2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
3. Umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola.
4. Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

§17.
Wycieczki poza teren przedszkola:

1. Odbywają się za pisemną zgodą rodziców dziecka.
2. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci.
3. Nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki.
4. Uzyskania pisemnej zgody dyrektora Przedszkola.
5. Do wycieczek nie zalicza się codziennych spacerów.

§18.
Wprowadzanie dzieci do grup rówieśniczych w placówkach współpracujących z przedszkolem:

1. Odbywa się na bazie zawartego z placówką porozumienia.
2. Po podpisaniu porozumienia dyrektor przedszkola wydaje pisemną zgodę na wychodzenie dziecka do placówki inkluzyjnej.
3. Odpowiedzialność podczas przechodzenia do placówki inkluzyjnej oraz podczas pobytu dziecka na jej terenie oraz podczas powrotu do przedszkola ponosi nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia.

Rozdział 5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę

§19.
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców – na podstawie pisemnego upoważnienia:
1. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej do odbioru dziecka.
2. Dziecko może być odebrane przez osobę wskazaną w upoważnieniu złożonym
w przedszkolu za okazaniem dowodu osobistego.
3. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.

§20.
Pracownicy przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym.

§21.
W razie wypadku dziecka w czasie pobytu w przedszkolu zostanie mu udzielona pierwsza pomoc, po czym personel niezwłocznie powiadomi o wypadku dziecka rodziców/ opiekunów prawnych, na numer telefonu wskazany w karcie zgłoszenia, jako kontaktowy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za niemożność nawiązania kontaktu z rodzicami / opiekunami prawnymi z przyczyn leżących po stronie rodziców / opiekunów.

§22.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

§23.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola do czasu odbioru dziecka z sali lub placu zabaw przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę.

§24.
Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych
dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

1. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących, z temperaturą powyżej 37,2 stopnia i z objawami innych chorób.
2. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z przedszkola i udania się do lekarza, w celu przebadania dziecka.
3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.

§25.
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie istotnych informacji przez rodziców (opiekunów prawnych), które mogą mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia dziecka i życia innych dzieci podczas pobytu w przedszkolu. Zatajenie przez rodzica (opiekuna prawnego) powyższych informacji wyłącza winę personelu przedszkola w nadzorze nad dzieckiem.

§26.
Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

Rozdział 6
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów
z rodzicami.

§27.
Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

§28.
Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.

§29.
Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1. Organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola.
2. Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb
w trakcie, których rodzice mogą:
1) uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka,
2) ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem,
3) uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego.
3. Organizowanie stosownie do potrzeb cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanego z przebywaniem poza domem,
2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych,
3) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.
4. Organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców.
5. Organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu.
6. Udzielanie informacji poprzez stronę internetową i facebook przedszkola.

§30.
Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji na tematy wychowawcze zależy od rodziców oraz nauczyciela prowadzącego oddział.

1. Nauczyciele codziennie dostarczają bieżących informacji na temat postępów dziecka
2. Nauczyciele jeden raz w miesiącu uczestniczą w wizytach domowych, ustalając wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi programy realizowane na terenie domu, wymieniając się doświadczeniami, pomagając w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji kryzysowych.
3. Po okresie adaptacji rodzice uczestniczyć we wszystkich zajęciach, w wybranych przez siebie dniach po powiadomieniu o tym nauczyciela prowadzącego na co najmniej tydzień przed planowaną wizytą.
4. Obowiązkiem jest uczestniczenie przynajmniej jeden raz w miesiącu w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

§31.
W uzasadnionych przypadkach wypełnianie zadań dydaktyczno – terapeutyczno– wychowawczo – opiekuńczych może zostać przeniesione na teren domu dziecka. Dotyczy to pracy:

1. Z dziećmi niepełnosprawnymi, które potrzebują dłuższego czasu na adaptację do nowych warunków.
2. Dzieci, u których występują problemy wychowawczo – edukacyjne niemożliwe do rozwiązania przez rodziców.
3. Dzieci, których rodzice potrzebują instruktażu do codziennej ich opieki i terapii.
4. Dzieci z problemami z przeniesieniem opanowanych umiejętności na nowe osoby i nowe miejsca.
5. Dzieci z problemami z utrzymaniem w czasie efektów pracy terapeutyczno-dydaktycznej.
6. Dzieci u których wymagana jest obserwacja początkowa mająca na celu wykreślenie profilu rozwojowego.
7. Istnieje możliwość przeniesienia obserwacji początkowej na teren placówki.

§32.
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.

§33.
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
2. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola.
3. Respektowanie uchwał rady pedagogicznej.
4. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia.
5. Rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety.
6. Bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.
7. Zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka.
8. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
9. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola oraz ramowego rozkładu dnia.
10. Zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia.
11. Zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia.
12. Kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola.
13. Uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
14. Bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

§34.
Rodzice mają prawo do:

1. Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.
2. Wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu.
3. Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami dotyczącymi jego dziecka,
4. Zapoznania się z obowiązującymi dokumentami w przedszkolu mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka.
5. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka.
6. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy.
7. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi i organowi prowadzącemu
8. Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej zgodnie z potrzebami.
9. Udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

Rozdział 7

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje

§35.
Organami przedszkola są:

1. dyrektor przedszkola;
2. rada pedagogiczna

§36.
Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku:

1. Realizacji celów i zadań przedszkola
2. Poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola.
3. Stałej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach.

§37.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

§38
Dyrektor Przedszkola, w miarę rozwoju organizacyjnego Przedszkola może powołać zastępcę dyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.

§39
Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1. Kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
2) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
4) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
5) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
6) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
7) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju, oraz realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
8) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
9) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
10) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
11) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.
2. Organizowanie i planowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
1) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
3) pozyskiwanie i dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie w przedszkolu,
4) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć oraz dodatkowo płatnych,
5) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku, w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
6) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.,
7) dokonywanie przeglądów technicznych budynku, oraz stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
8) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
10) opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
11) opracowywanie i wprowadzanie zmian do Statutu za zgodą organu prowadzącego.
3. Nadzorowanie i kontrolowanie
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami (w szczególności przez obserwację i monitorowanie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej przedszkola),
2) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,
3) przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników przedszkola,.
4. Wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli oraz pracowników obsługi
i administracji.

§40.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

§41.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą Rady.

§42.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

§43.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Po zakończeniu pierwszego półrocza.
3. Po zakończeniu rocznych zajęć.
4. W miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

§44.
Wszystkie zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§45.
Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej
członków.

§46.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§47.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1. Zatwierdzenie planów pracy, tygodniowego rozkładu dnia.
2. Zatwierdzanie programów wychowania przedszkolnego.
3. Zatwierdzanie wszelkich zmian w pracy przedszkola.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji.
5. Przygotowywanie projektu statutu i zatwierdzanie zmian w statucie
6. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.
8. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy przedszkola.
9. Rozwiązywanie spraw wewnętrznych przedszkola

§48.
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do:

1. Nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
2. Przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział 8

Organizacja pracy przedszkola

§49.
Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola:

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
3. W poszczególnych oddziałach może przebywać określona liczba dzieci:
1) do 4 dzieci w oddziale dla dzieci z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawności sprzężonej.
2) do 15 dzieci w oddziałach inkluzyjnych (w tym najwyżej pięcioro
z niepełnosprawnością)
4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozdział 9

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

§50.
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powołuje dyrektor przedszkola.

§51.

1. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda.
2. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni specjaliści

§52.
Do zadań zespołu należy w szczególności:
1. Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie.
2. Nawiązanie współpracy z:
1) innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
2) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,
3) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb.
3. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem.
4. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym.
5. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§53.
Pracą zespołu koordynuje dyrektor przedszkola albo nauczyciel upoważniony przez dyrektora.

§54.
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1. Imię i nazwisko dziecka
2. Numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii.
3. Ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania.
4. Ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym.
5. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
§55.
Program określa w szczególności:
1. Sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki
w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
2. Wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu.
3. Sposób oceny postępów dziecka.

§56.

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
2. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.
3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony w §56. 1.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
5. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.

§57.

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami dziecka

§58.
Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.
2. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
3. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Rozdział 10
Czas pracy przedszkola

§59.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych ustanowionych przez organ prowadzący.

§60.
Termin przerwy pracy Przedszkola ustala corocznie Dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną i informuje rodziców dzieci na początku każdego roku szkolnego (wrzesień).

§61.
Przedszkole pracuje w godzinach od 7:45 do 13:45 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

§62.
Zajęcia z WWRD odbywają się po godz. pracy przedszkola.

Rozdział 11

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący.

§63.
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący przedszkole.

1. Usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.
2. Rodzice/opiekunowie uiszczają miesięczne opłaty za pobyt w przedszkolu do 5-go dnia każdego miesiąca, z góry. Opłata za pobyt w przedszkolu obejmuje opłatę stałą i opłatę za wyżywienie.
3. W przypadku podniesienia czynszu najmu przez właściciela budynku, opłata może ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Dziecko może korzystać z wyżywienia organizowanego przez przedszkole na terenie placówki. Rodzice/opiekunowie prawni powiadamiają nauczycieli przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 8.15. W przeciwnym razie stawka żywieniowa nie będzie odliczana.
5. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z wyżywienia oferowanego przez przedszkole na rzecz przynoszenia własnego wyżywienia. W takim przypadku rodzice ponoszą odpowiedzialność za jakość posiłku.
6. Strony mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług przedszkolnych wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§64
Dyrektor Przedszkola ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia niżej wymienionych przyczyn:

1. Zalegania z opłatą za pobyt dziecka w placówce za okres powyżej 30 dni.
2. Nieobecności dziecka dłuższej niż 2 tygodnie bez podania przyczyny przez rodziców.
3. Nieprzestrzegania przez rodziców ustalonych postanowień dotyczących udokumentowanych działań przedszkola obejmujących zapisy statutu

§65.
Organ prowadzący przedszkole ma prawo rozwiązać umowę z rodzicami, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek (np. likwidacji przedszkola)

Rozdział 12

Zakres zadań nauczycieli

§66.
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci
w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1. Przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia.
2. Sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć
w danym miejscu.
3. Niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć.
4. Przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć.
5. Dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci.
6. Udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby.
7. Niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
8. Zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola poprzez wpisanie do zeszytu rejestru wyjść.
9. Przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola.
10. Troszczyć się o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

§67.
Za organizację i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§68.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

§69.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z jego rodzicami w celu:

1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka oraz form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
2. Włączania ich w działalność przedszkola.
3. Współpracy na terenie domu.
4. Inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym..

§70.
Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności.
2. Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu oraz ponoszeniem odpowiedzialności za jej jakość.
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
4. Opracowywanie semestralnych i rocznych ocen opisowych wychowanków zgodnie
z ustaleniami rady pedagogicznej.
5. Prowadzenie i opracowanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
6. Właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania potwierdzonych badaniami naukowymi.
7. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną.
8. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece.
10. Rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi.
11. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka.
12. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy.
14. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.
15. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej.
16. Czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał.
17. Udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola.
18. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§71.
Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

§72.
Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.

§73.
Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Rozdział 13

Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inną

§74.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

§75.
Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§76.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

§77.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§78.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

§79.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

§80.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1. rodzicami dzieci;
2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (np. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, Komisariatem Policji, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Strażą Miejską).

§81.
Dyrektor przedszkola uzgadnia z podmiotami wskazanymi w §80. warunki współpracy.

§82.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4. porad i konsultacji.

§83.
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.

Rozdział 14
Pracownicy obsługi i administracji

§84.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w czystości i porządku.

§85.
Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.

§86.
Do podstawowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

1. Dochowanie tajemnicy służbowej.
2. Wykonywanie sprawnie, sumiennie i bezstronnie obowiązków na zajmowanym stanowisku.
3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
4. Uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.
5. Przestrzeganie zasad dyscypliny pracy.
6. Prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§87.
Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1. Jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.
2. Przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
3. Dbania o bezpieczeństwo wychowanków.
4. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy.
5. Taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów.
6. Współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
7. Sumiennego wykonywania obowiązków służbowych.
8. Troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

§88.
Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy. Pomoc realizuje wytyczne i wykonuje polecenia osoby, której bezpośrednio podlega.

§89.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

Rozdział 15

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci przedszkolnych.

§90.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.

§91.
Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§92.
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Bycia w pełni akceptowanymi.
3. Przebywania w milej, cieplej, dającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze.
4. Poszanowania indywidualnego tempa rozwoju.
5. Spokoju i wypoczynku.
6. Popełniania błędów.
7. Zmienności nastrojów.
8. Szacunku dla swoich potrzeb.
9. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
10. Poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej.
11. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
12. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych.
13. Rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

§93.
W przypadku naruszenia praw dziecka, jego rodzice mogą złożyć skargę do wychowawcy grupy lub dyrektora Przedszkola. Skarga musi być rozpatrzona do trzech dni. Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego przedszkole (właściciel Niepublicznego Specjalnego Przedszkola „Familia”), organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu) lub Rzecznika Praw Dziecka.

§94.
Wychowankowie przedszkola mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

§95.
Dziecko w wieku 6 lat oraz korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
§96.
Wychowankowi dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§97.
Za prawidłowość realizacji zadań odpowiada dyrektor przedszkola.

§98.
Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach, gdy:

1. Rodzice dziecka zalegają z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 30 dni
2. Nieobecności dziecka dłuższej niż 2 tygodnie bez podania przyczyny przez rodziców.
3. Rodzice dziecka, pomimo udokumentowanych działań przedszkola obejmujących zapisy statutu nie przestrzegają ustalonych postanowień.

§99.
Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w §98. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.

§100.
Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.

§101.
Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§102.
W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują
w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 16

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

§103.
Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą z:

1. Miesięcznych opłat ustalonych przez organ prowadzący. Rodzice wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 5-go każdego miesiąca.
2. Subwencji MEN

§104.
Przedszkole zawiera umowę z rodzicami o świadczenie usług.

Rozdział 17
Postanowienia końcowe

§105.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej– nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

§106.
Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§107.
Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez bezpośrednie przekazanie przez dyrektora przedszkola lub stronę internetową przedszkola.

§108.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

§109.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§110.
O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor powiadamia organ prowadzący i organ dokonujący wpisu do ewidencji placówek oświatowych (Urząd Gminy Swarzędz).

§111.
Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§112.
Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku.

Opracowała: Beata Urbaniak
Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1 z dnia 30 listopada 2017

Dyrektor przedszkola