MGR PAULA SZEWCZYK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 222/T/2018
Terapeuta ręki
Pani Paula Szewczyk uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc studia wyższe I stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia z wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 roku certyfikat terapeuty PLTB.
Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, w tym między innymi: szkoleniem I i II stopnia z terapii ręki, Treningiem Umiejętności Społecznych, szkoleniem diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato, czy warsztat z terapii neurobiologicznej.
Pani Szewczyk wnikliwie obserwuje dzieci i na bazie własnych obserwacji, wywiadu z osobami z najbliższego otoczenia dziecka oraz testów diagnostycznych dokonuje wyjściowej oceny poziomu poszczególnych sfer rozwojowych a następnie konstruuje dobrany do potrzeb dziecka program edukacyjno- terapeutyczny. Pracę terapeutyczną rozpoczyna od nawiązania relacji z dzieckiem, a stając się osobą znaczącą tworzy najlepsze warunki do zaciekawienia dziecka otaczającym światem, przygotowanymi pomocami i aktywnościami proponowanymi w zabawie i ćwiczeniach. Motywację buduje w bardzo zindywidualizowany sposób – potrafi mieć osobne systemy inspirowania dzieci, które uczą się w tej samej grupie.
Doświadczenie zdobyte w ciągu kilku lat pracy, rozbudowany zasób technik i metod uczenia sprawiają, że terapeutka z dużą skutecznością uczy umiejętności bazalnych, jak i umiejętności zaawansowanych.
Uczeniem incydentalnym i metodą kształtowania z powodzeniem uczy zarówno pierwszych dźwięków mowy, jak i nawiązywania kontaktu wzrokowego. W uczeniu sytuacyjnym, jak i w uczeniu metodą wyodrębnionych prób skutecznie przeprowadza sesje ćwiczeń z naprzemienności, naśladowania ruchów, wysłuchiwania komunikatów i podążania za prostymi poleceniami. W systematyczny sposób ćwiczy zdolność koncentrowania uwagi.
Opanowane umiejętności kluczowe wykorzystuje do osiągania sukcesów w umiejętnościach zaawansowanych, jak chociażby naśladowanie działań w małej grupie rówieśniczej, podążanie za poleceniami kierowanymi do grupy, utrzymywanie uwagi na nauczycielu w czasie zajęć grupowych. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem słownictwa, tworzeniem pojęć, poszerzaniem wiedzy.
Terapeutka bardzo dużą wagę przywiązuje do rozwijania samodzielności. Kształtuje zarówno poczucie sprawczości, ucząc między innymi umiejętności podejmowania wyborów, ustalania działań, jak i samodzielności w czynnościach samoobsługowych, jak chociażby rozpakowywanie swojego plecaka, przygotowywanie miejsca do nauki, zapewnienie higieny swojego ciała czy też porządku w swoim otoczeniu.
Jednocześnie pracuje nad umiejętnościami społecznymi, rozwijając między innymi inicjowanie werbalnych i niewerbalnych interakcji społecznych, ucząc zachowywania dystansu, witania się, naprzemienności w rozmowie, tworząc warunki do zabawy a w niej do zapraszania do podejmowania wspólnych aktywności, dzielenia się, szukania kompromisów, czekania, prezentowania zachowań przyjacielskich itp.
Znając podstawę programową nauczania początkowego przygotowuje również dzieci do podjęcia nauki w różnego rodzaju typach szkół. Ćwiczenia z zakresu terapii ręki prowadzone przez terapeutkę efektywnie przygotowują dzieci do podjęcia działań z narzędziami pisarskimi oraz plastycznymi. Specjalistyczne techniki pozwalają na opanowywanie aktywności związanych z nauką czytania i zdobywania nowych pojęć i nowej wiedzy.
Pani Paula swoją dużą wrażliwością, wspartą wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, wspomaga rodziny i rodzeństwo dzieci, w których zdiagnozowano nietypowy rozwój, słuchając, rozmawiając i wspólnie rozwiązując sytuacje związane z wychowaniem i terapią.
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba

MGR KINGA PRUSINOWSKA

Pedagog specjalny
Diagnosta i terapeuta pedagogiczny
Terapeuta dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Doradca zawodowy
Pani Kinga Prusinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym zdobyła kwalifikacje pedagoga, pedagoga specjalnego, diagnosty i terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z osobami ze spektrum autyzmu oraz do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdobyła w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej pogłębiła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących diagnozy pedagogicznej, pracy terapeutycznej, w tym prowadzenie diagnozy narzędziami: ADOS–2, Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL, VB-MAPP, wprowadzenie systemu komunikacyjnego PECS, prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.
Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w systemie indywidualnym, diadzie oraz w małej grupie.
Koncentruje się na rozwijaniu umiejętności z najbliższej sfery rozwoju dziecka w każdym aspekcie, zarówno umiejętności podstawowych, jak i zaawansowanych. Biegłość w posługiwaniu się narzędziami diagnozy poziomu poszczególnych umiejętności dziecka pozwala terapeutce na tworzenie adekwatnych do rozwoju programów edukacyjno-terapeutycznych. Szeroki wachlarz metod i technik uczenia z powodzeniem stosuje w kształtowaniu umiejętności kluczowych takich, jak koncentrowanie uwagi, tworzenie wspólnego pola uwagi, nawiązywanie współpracy, naśladowanie, wyróżnianie cech istotnych przedmiotów, rozumienie mowy.
Znajomość technik oceny preferencji u dzieci pozwala jej na efektywne budowanie motywacji dzieci na każdym etapie rozwojowym. Swoją osobą oraz otaczającymi pomocami tworzy jak najciekawsze środowisko terapeutyczne.
Dzięki szkoleniom z kręgu SAZ sprawnie operuje techniką kształtowania zachowań, w tym tworzenia pierwszych dźwięków mowy i formowania funkcjonalnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Skutecznie wprowadza naukę umiejętności społecznych, począwszy od nauki nawiązywania prostych interakcji po naukę zabawy. Narzędzia z zakresu diagnozy funkcjonalnej zachowań pozwalają jej natomiast na określenie sposobów postępowania w przypadku zachowań utrudniających nabywanie nowych umiejętności.
W pracy bezpośredniej dużą rolę przypisuje również nauce samodzielności, dzięki której dzieci zdobywają coraz wyższe poziomy niezależności.
Pani Kinga skutecznie wspomaga również dzieci w młodszym wieku szkolnym z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią i dysortografią. Poprzez właściwą ocenę deficytów percepcyjno-motorycznych planuje działania korekcyjne i usprawniające.
Główne zainteresowania zawodowe terapeutki związane są z diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zachowaniami kontekstowo niepoprawnymi oraz systemami motywacyjnymi i komunikacją funkcjonalną.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i okulary

MGR MARIA PANEK

Pedagog specjalny
Nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Terapeuta ręki
Pani Maria Panek kwalifikacje z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zdobyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ukończenie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie umożliwiło jej natomiast pracę terapeutyczną z osobami z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Terapeutka wzbogacała swój warsztat pracy, podejmując dodatkowe szkolenia, w tym uzyskała certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, certyfikat I i II stopnia terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz ukończyła szkolenie „diagnoza-terapia- masaż”. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej m.in.: „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis), „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych”, „Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych”, „VB-MAPP- ocena osiągania kamieni milowych rozwoju”.
Pani Maria posiada duże doświadczenie w stawianiu diagnozy pedagogicznej oraz tworzeniu na jej podstawie a także wprowadzaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutyczny – bardzo szczegółowo dostosowanych do każdego dziecka, z którym pracuje.
Szczególną uwagę zwraca na umiejętności kluczowe. Bogaty warsztat technik terapeutycznych owocnie stosuje do nauki każdej z nich, w tym do nawiązywania relacji społecznych, podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Przy diagnozie braku umiejętności naśladowczych wprowadza intensywne uczenie pojedynczych ruchów z przedmiotami i bez nich, przy diagnozie problemów z rozumieniem mowy realizuje trening rozpoznawania nazw obiektów i wykonywania pierwszych poleceń, przy diagnozie braku komunikowania się za pomocą dźwięków wprowadza ćwiczenia imitacji werbalnej, które wykonywane są minimum 60 razy w ciągu dnia. Równie intensywnie pracuje nad pobudzaniem u dzieci motywacji do podejmowania nowych działań i wkładania wysiłku w proces uczenia się.
Pani Maria na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. podążanie za poleceniami skierowanymi do grupy, wysłuchiwanie istotnych treści podanych na zajęciach, ich zapamiętywanie i odtwarzanie) oraz rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. wspólna zabawa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, prowadzenie rozmów, wyrażanie swoich emocji i rozumienie emocji innych osób). Dużą wagę przykłada również do rozwoju umiejętności przedszkolnych i szkolnych, które będą miały wpływ na kolejne etapy edukacyjne dziecka. W pracy terapeutycznej uważnie słucha i współpracuje z rodzicami dzieci dając wsparcie i wskazówki do dalszej pracy.
Prywatnie jest miłośniczką wędrówek po polskich górach i podróży. Uwielbia aktywnie spędzać czas. Kocha łyżwiarstwo figurowe. W wolnej chwili lubi również przestudiować nowe seriale na Netflix
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba

MGR MAGDALENA NOWAK

Pedagog specjalny
Logopeda
Pani Magdalena Nowak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pedagogiki specjalnej oraz filozofii. Wiedzę i praktykę logopedyczną zdobyła w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
W centrum zainteresowań terapeutki jest rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z uwzględnieniem rozwoju procesów lewo- i prawo-półkulowych warunkujących i wspomagających rozwój mowy.
Wiedza zdobyta na studiach logopedycznych oraz praktyka zawodowa skutecznie stosowana jest przez terapeutkę w procesach kształtowania mowy, rozwijania zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz poprawności artykulacyjnej. Z takim samym powodzeniem osiągane są efekty w kształtowaniu komunikacji niewerbalnej, w tym przy pomocy komunikatów elektronicznych.
Systematycznie prowadzone ćwiczenia motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi terapeutka wykorzystuje do usprawniania procesów poznawczych i rozwijania umiejętności szkolnych przygotowujących do podjęcia nauki w szkole.
Terapeutka posiada bogaty warsztat pracy, którym wesprze zarówno dzieci potrzebujące rozwoju umiejętności kluczowych, takich jak naśladowanie czy wyróżnianie cech istotnych przedmiotów, jak i umiejętności zaawansowanych, takich, jak czytanie czy pisanie.
Osoba terapeutki, jak i ciekawe pomoce dydaktyczne i terapeutyczne pobudzają motywację do podejmowania nowych wyzwań i nabywania nowych umiejętności.
Pani Magda duży nacisk kładzie na uczenie praktycznych umiejętności społecznych. Wiedza wzbogacona warsztatami Treningu Umiejętności Społecznych owocuje skutecznym uczeniem różnorodnych zachowań społecznych. Terapeutka świetnie odnajduje się w tworzeniu programów
z zakresu podstawowych umiejętności społecznych takich jak przywitanie się czy poczęstowanie drugiej osoby jak i kontynuuje je na zaawansowanym poziomie realizując między innymi programy
z przestrzegania reguł społecznych czy szukania kompromisów w kontaktach z rówieśnikami. Wraz z kompetencjami społecznymi rozwijana jest samodzielność dzieci podczas codziennych sytuacji.
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba

MGR OKSANA LAMPOWSKA

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 225/T/2018
Pani Oksana Lampowska uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc wyższe studia I i II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 certyfikat terapeuty PLTB. Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, do których należą między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa oraz Picture Exchange Communication System (PECS).
Terapeutka specjalizuje się w prowadzeniu programów umiejętności kluczowych, w tym kształtowaniu pierwszych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywaniu relacji społecznych, budowaniu motywacji, opanowywaniu umiejętności naśladowania, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem sprawności motoryki małej i dużej, w tym usprawnianiu ręki.
Na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. wykonywanie poleceń skierowanych do grupy, podążanie za aktywnościami grupy, zapamiętywanie informacji podawanych na zajęciach grupowych) czy rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. prowadzenie rozmów, prezentowanie zachowań przyjacielskich, szukanie kompromisów, samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji problemowych, w tym konfliktowych).
U dzieci, które są przygotowywane do szkoły terapeutka duży nacisk kładzie na naukę przestrzegania reguł społecznych, umiejętność zorganizowania przestrzeni, naukę samodzielności w obszarach wymaganych w szkole. Z powodzeniem rozwija umiejętności przedszkolne i szkolne, w tym umiejętność czytania i pisania.
Pani Oksana posiada bardzo bogaty warsztat pracy, zasobny zarówno w szeroki wachlarz metod i technik uczenia (m.in. specjalizuje się w treningu mandowym i taktowym, uczeniu incydentalnym, uczeniu metodą wyodrębnionych prób a także skryptów), jak i różnorodnych, inspirujących i indywidualnie pod dziecko przygotowywanych pomocy dydaktycznych.
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba, włosy i okulary

MGR IWONA KUBIAK

Pedagog specjalny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 270/T/2018
Instruktor hipoterapii
Kulturoznawca
Pani Iwona Kubiak kwalifikacje z pedagogiki specjalnej uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności praktycznej pracy pogłębiła na Uniwersytecie SWPS, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
W pracy terapeutycznej z rodzinami wspiera ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa (studia ukończone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a wskazówki do pracy nad rozwojem ruchowym płyną z wiedzy instruktora hipoterapii.
Wiedzę i praktyczne umiejętności wzbogaca kolejnymi studiami podyplomowymi (Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie w trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera) oraz szkoleniami (Trening Umiejętności Społecznych) i superwizjami.
Dwuletnie szkolenie z zakresu pracy metodami Stosowaną Analizą Zachowania zakończyła uzyskaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
Terapeutka posiada bardzo bogaty warsztat do pracy terapeutycznej, zasobny zarówno w specjalistyczne techniki motywowania i uczenia, jak i szeroką wiedzę z zakresu rozwoju dziecka.
Kreowane przez Panią Kubiak środowisko terapeutyczne mobilizuje do rozwijania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywania i wzbogacania relacji społecznych, rozwijania umiejętności kluczowych dla dalszego rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, współdziałania, rozumienia mowy i wydarzeń otaczającej rzeczywistości.
Pracuje także nad rozwijaniem samodzielności dziecka zarówno w zakresie sprawczości, jak i czynności samoobsługowych.
Wykorzystywane przez terapeutkę uczenia małymi krokami z wykorzystaniem uczenie incydentalnego, uczenia metodą wyodrębnionych prób, uczenia przez obserwację przynosi wymierne, mierzalne efekty w postaci nowych komunikatów opanowywanych przez dzieci, nowego rozumianego słownictwa, nowych zabaw, nowych interakcji społecznych, nowych działań wykonywanych samodzielnie przez dzieci.
Zainteresowania zawodowe Pani Iwony Kubiak obejmują przebieg etapów, które przechodzą w życiu rodzice i rodzeństwo dziecka z zaburzeniami i niepełnosprawnościami a także rola rodzica w procesie edukacyjno-terapeutycznym dziecka oraz wsparcie i współpraca terapeuty z rodziną.
Może być zdjęciem w zbliżeniu przedstawiającym 1 osoba, włosy i odzież wierzchnia

Martyna Juraczyk

MGR MARTYNA JURACZYK
Psycholog
Pedagog specjalny
Pani Martyna Juraczyk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Wiedze z zakresu wspierania dzieci o nietypowym rozwoju pogłębiła podczas studiów podyplomowych – Edukacja i Terapia osób z niepełnosprawnością w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Terapeutka specjalizuje się w pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych. Programy pracy przygotowywane przez Panią Martynę zawierają umiejętności bazowe, komunikacyjne i społeczne adekwatne do aktualnego poziomu możliwości dziecka i jego strefy najbliższego rozwoju.
Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Stosując specjalistyczne techniki uczenia z powodzeniem uczy umiejętności społecznych, począwszy od inicjowania interakcji społecznych po programy rozwoju zabawy i szukania kompromisów rówieśniczych. Wykorzystuje prawa i teorie uczenia się w celu rozwoju zachowań pożądanych oraz redukcji zachowań niepożądanych, które zakłócają bądź uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności poznawczych i społecznych.
Zainteresowania Pani Martyny koncentrują się wokół kształtowania zachowań pozytywnych, które rozwiną niezależność i efektywne funkcjonowanie dziecka w środowisku. Znajomość różnorodnych metod uczenia owocuje w osiąganiu przez dzieci samodzielności zarówno w czynnościach samoobsługowych, jak i podejmowaniu racjonalnych dziecięcych decyzji w zakresie podejmowanych aktywności czy zachowań społecznych. Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone przez Panią Martynę są źródłem pozytywnych doświadczeń dla dzieci i młodzieży w nich uczestniczących.
Doświadczenie zawodowe i prywatne procentuje również we współpracy z rodzinami, które są pod jej bezpośrednią opieką. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna jest wsparciem zarówno dla dzieci, jak i rodziców i rodzeństwa.

Anna Jakubowska

MGR ANNA JAKUBOWSKA
Terapeuta pedagogiczny
Pedagog specjalny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Pracownik socjalny
Pani mgr Anna Jakubowska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu z Bydgoszczy.
Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ukończonych w Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Szereg szkoleń z zakresu pracy Stosowaną Analizą Zachowania oraz Trening Umiejętności Społecznych a także superwizje wzbogacają jej wiedzę i praktyczne umiejętności. Obecnie współpracuje z wiodącym w Polsce ośrodkiem w zakresie pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju „Scolar”, w tym uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez terapeutę BCBA, panią mgr Martę Sierocką – Rogalę.
W pracy z rodzinami wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na WSZ w Koninie, gdzie zdobyła licencjat pracownika socjalnego oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pracy socjalnej i resocjalizacji.
Wiedza, praktyczne umiejętności i ogromne zaangażowanie w pracę terapeutyczną owocuje sukcesami w rozwoju dzieci o nietypowym rozwoju, które od wielu lat terapeutka ma pod swoją opieką.
Dzięki specjalistycznym metodom terapeutka skutecznie rozwija komunikację oraz pracuje nad umiejętnościami kluczowymi dla dalszego rozwoju. Budując serdeczną relację z dziećmi, wypracowuje motywację dzieci do podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Rozwija umiejętność naśladowania oraz uczenia się przez naśladowanie, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Wspiera rozwój ruchowy i poznawczy.
Rozwój umiejętności społecznych, w tym inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych, werbalnych i niewerbalnych oraz rozwijania umiejętności zabawy stawia w centrum pracy terapeutycznej.
Doskonale czuje się w pracy indywidualnej z dziećmi, jak i z entuzjazmem prowadzi zajęcia grupowe. Dużą wagę przykłada do współpracy z rodziną dziecka, wierząc, że wspólne i jednolite oddziaływania są najlepszym sposobem pomocy dziecku.

Anna Jabłońska

MGR ANNA JABŁOŃSKA
Terapeuta pedagogiczny
Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Pani mgr Anna Jabłońska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki oraz terapii pedagogicznej a także wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”.
Wiedzę pogłębiła kursem kwalifikacyjnym z pedagogiki specjalnej oraz studiami podyplomowymi z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z elementami integracji sensomotorycznej. Ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych.
Swoją wiedzę i wysokie praktyczne umiejętności przekłada od wielu lat na owocną pracę z dziećmi o nietypowym rozwoju. Stosując metody, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi, z sukcesem uczy dzieci komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Specjalistyczne techniki uczenia wykorzystuje do uczenia umiejętności kluczowych, będących podstawą procesu uczenia się w typowym rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, naśladowania, rozumienia mowy, wyodrębniania cech istotnych obiektów, nawiązywania relacji społecznych.
Terapeutka specjalizuje się w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, których oś stanowi rozwój komunikacji.
Na bazie wypracowanych umiejętności kluczowych uczonych w pracy indywidualnej terapeutka systematycznie wypracowuje zdolność uczenia się w grupie, w tym przyswajania wiedzy w trakcie zajęć grupowych, umiejętności przedszkolnych i wczesnoszkolnych a także coraz bardziej zaawansowanych umiejętności społecznych.
Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych. Obecnie rozpoczęła współpracę z terapeutą BCBA, panią mgr Martą Sierocką – Rogalą.

Patrycja Ciesielska

MGR PATRYCJA CIESIELSKA
pedagog specjalny
logopeda
neurologopeda
terapeuta ręki
Pani Patrycja Ciesielska ukończyła studia I i II stopnia
z pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka poszerza, dzięki licznym szkoleniom, kursom i stażom
w ramach logopedii i neurologopedii (m.in. wczesna interwencja logopedyczna, wspieranie opóźnionego rozwoju mowy, masaż logopedyczny, terapia logopedyczna dzieci z ASD, Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii według podejścia Esther De Ru). Pani Patrycja uzyskała także certyfikat z zakresu Terapii Ręki I i II stopnia oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, co wyposaża jej warsztat pracy w skuteczne techniki wszechstronnego wsparcia rozwoju dzieci. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej.
Od wielu lat pracuje z dziećmi nietypowo się rozwijającymi, wyposażając je w umiejętności kluczowe dla ich dalszego rozwoju, w tym umiejętność koncentrowania uwagi, naśladowania, nawiązywania kontaktu wzrokowego, wyróżniania cech istotnych przedmiotów. Dzięki zdolnościom nawiązywania relacji oraz stosowania różnorodnych technik terapeutycznych Pani Patrycja fantastycznie rozwija motywację dzieci do podejmowania nowych wyzwań związanych z uczeniem się. Szeroki zakres wiedzy oraz bogaty warsztat pracy terapeutka wykorzystuje w skutecznym uczeniu umiejętności społecznych, poznawczych oraz samodzielności zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.
Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, jak i neurologopedii umożliwiły wielu małym pacjentom rozpoczęcie i usprawnienie komunikowania się z otoczeniem. W kręgu szczególnych zainteresowań Pani mgr Ciesielskiej znajduje się kształtowanie dźwięków mowy oraz rozwijanie komunikacji, dzięki której dzieci mogą porozumiewać się z otaczającymi je osobami zarówno w sposób werbalny, jak i alternatywny. Znajomość różnorodnych technik pracy pozwala terapeutce na skuteczne usprawnianie mięśni aparatu artykulacyjnego. Pani Patrycja przywiązuje bardzo duże znaczenie do tworzenia środowiska terapeutycznego, które wyzwala chęć przekazywania informacji innym osobom w zakresie określania swoich próśb i preferencji, komentowania zdarzeń, dzielenia się uwagami na temat tego, co dzieje się wokół dziecka.
Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych.