DR BEATA URBANIAK

Właściciel przedszkola

Pedagog specjalny

Szkoleniowiec, wykładowca

Terapeuta i superwizor PLTB

Specjalista ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu

Konsultant

Pani Beata Urbaniak ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w zakresie pedagogiki specjalnej. Na tejże uczelni uzyskała również tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja „Skuteczność stosowanej analizy zachowania w rehabilitacji dzieci z autyzmem” uzyskała wyróżnienie obu recenzentów, prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz oraz prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego.

Dr Beata Urbaniak ukończyła również studia podyplomowe: „Wychowanie i terapia osób z autyzmem” (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. S. Leszczyńskiego w Lesznie), „Stosowana Analiza Zachowania w terapii osób z zaburzeniami rozwoju” (Uniwersytet SWPS), „Wychowanie przedszkolne” (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

 
 
 

MGR ALICJA ADAMEK

Pedagog specjalny,
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
specjalista psychologii żywienia,
technik masażysta

Pani Alicja Adamek jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pedagogiki specjalnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o nietypowym przebiegu rozwoju. Bogatą wiedzę oraz umiejętności praktyczne wykorzystuje w pracy z dziećmi zarówno w systemie terapii indywidualnej, jak i grupowej. Dużą uwagę przywiązuje do współpracy z rodzicami, czego wynikiem są zajęcia terapeutyczne prowadzone nie tylko w placówce, ale również na terenie domu dzieci. Uzgadnianie celów z rodzicami, tworzenie sprzyjającego rozwojowi otoczenia zarówno w placówce, jak i w domu, ciągła wymiana informacji pomiędzy terapeutką a rodzicami istotnie wpływa na proces uczenia się dzieci.

Pani mgr Alicja Adamek specjalizuje się w rozwijaniu komunikacji, w szczególności w rozwijaniu próśb o preferowane rzeczy i aktywności, o wspólne pole uwagi, o uwagę, o „zrozumienie”. Bogaty warsztat pracy skutecznie wykorzystuje również do nauki rozumienia mowy, naśladownictwa, tworzenia pojęć, usprawniania motoryki dużej i małej. Ze swobodą rozwija umiejętności podstawowe, jak i zaawansowane z zakresu rozwoju poznawczego i społecznego.

Pani Adamek nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności – obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych na kierunku: Integracja Sensoryczna. Ponadto ukończyła kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”; „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży”, „Wspieranie uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu”. Pani Alicja jest również w systemie superwizji terapeutów polskich ośrodków terapeutycznych.
Wykształcenie z zakresu psychologii żywienia oraz technika masażysty doskonale wpisuje się
w całościowy ogląd i wsparcie współpracujących z nią osób.

Zainteresowania zawodowe Pani Alicji Adamek dotyczą między innymi zaburzeń związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, psychologii klinicznej oraz teorii przywiązania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

MGR PATRYCJA CIESIELSKA

pedagog specjalny
logopeda
neurologopeda
terapeuta ręki

Pani Patrycja Ciesielska ukończyła studia I i II stopnia z pedagogiki specjalnej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka poszerza, dzięki licznym szkoleniom, kursom i stażom w ramach logopedii i neurologopedii (m.in. wczesna interwencja logopedyczna, wspieranie opóźnionego rozwoju mowy, masaż logopedyczny, terapia logopedyczna dzieci z ASD, Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii według podejścia Esther De Ru). Pani Patrycja uzyskała także certyfikat z zakresu Terapii Ręki I i II stopnia oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych, co wyposaża jej warsztat pracy w skuteczne techniki wszechstronnego wsparcia rozwoju dzieci. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej.

Od wielu lat pracuje z dziećmi nietypowo się rozwijającymi, wyposażając je w umiejętności kluczowe dla ich dalszego rozwoju, w tym umiejętność koncentrowania uwagi, naśladowania, nawiązywania kontaktu wzrokowego, wyróżniania cech istotnych przedmiotów. Dzięki zdolnościom nawiązywania relacji oraz stosowania różnorodnych technik terapeutycznych Pani Patrycja fantastycznie rozwija motywację dzieci do podejmowania nowych wyzwań związanych z uczeniem się. Szeroki zakres wiedzy oraz bogaty warsztat pracy terapeutka wykorzystuje w skutecznym uczeniu umiejętności społecznych, poznawczych oraz samodzielności zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, jak i neurologopedii umożliwiły wielu małym pacjentom rozpoczęcie i usprawnienie komunikowania się z otoczeniem. W kręgu szczególnych zainteresowań Pani mgr Ciesielskiej znajduje się kształtowanie dźwięków mowy oraz rozwijanie komunikacji, dzięki której dzieci mogą porozumiewać się z otaczającymi je osobami zarówno w sposób werbalny, jak i alternatywny. Znajomość różnorodnych technik pracy pozwala terapeutce na skuteczne usprawnianie mięśni aparatu artykulacyjnego. Pani Patrycja przywiązuje bardzo duże znaczenie do tworzenia środowiska terapeutycznego, które wyzwala chęć przekazywania informacji innym osobom w zakresie określania swoich próśb i preferencji, komentowania zdarzeń, dzielenia się uwagami na temat tego, co dzieje się wokół dziecka.

Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych.

MGR MIROSŁAWA FOLTYNOWICZ

 
Logopeda
Plastyk
Etnolog
 
Pani Mirosława Foltynowicz ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa.
Logopedię studiowała w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dodatkowo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ukończyła Edukację Artystyczną
 
Pani Foltynowicz wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem Familię już od 5 lat. Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji, tworzeniem planów terapeutycznych oraz kompleksową i całościową terapią logopedyczną. Jako plastyk prowadzi również warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Terapeutka wzbogaca i pogłębia swoją wiedzę podczas licznych szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy i terapii wad wymowy, metod wywoływania głosek, wspierania opóźnionego rozwoju mowy, terapii logopedycznej dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, komunikacji alternatywnej, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ogólnorozwojowych ćwiczeń wspierających naukę czytania, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, komunikacji AAC. Swoją osobą, organizacją zajęć, inspirującymi materiałami skutecznie buduje zainteresowanie i motywację dzieci do komunikowania się oraz podejmowania wysiłku związanego z proponowanymi przez nią ćwiczeniami. Terapeutka duży nacisk kładzie na komunikację funkcjonalną, co ułatwia jej praca zarówno w środowisku przedszkolnym, jak i domowym.
 
Pani Foltynowicz ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego program ściśle łączy z się z pracą logopedy. Uczenie umiejętności konwersacyjnych takich, jak utrzymanie prawidłowego dystansu w stosunku do partnera komunikacyjnego, witanie się, zasady włączania się w rozmowę, rozpoczynanie rozmowy, utrzymywania jej naprzemienności, trzymanie się tematu i wiele innych doskonale wpisują się we wspieranie rozwoju dzieci, u których nastąpiły zakłócenia lub opóźnienia w rozwoju mowy.
Plastyczne uzdolnienia są dodatkowym atutem w pracy logopedycznej Pani Foltynowicz z dziećmi, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, otwierania się na drugiego człowieka i otaczający świat oraz wyrażanie emocji. Terapeutka w swojej pracy jest przekonana, że obcowanie ze sztuką i jej tworzenie jest doskonałym wsparciem do rozwijania umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 
Wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej terapeutki sprawia, że bez problemu nawiązuje ona pozytywne relacje z dziećmi i tworzy atmosferę sprzyjającą komunikowaniu się. Adekwatnie dobierane metody i ścieżki rozwoju gwarantują Pani Mirosławie i jej małym pacjentom sukcesy w pracy logopedycznej oraz wsparcie ich wszechstronnego rozwoju.
 
 

MGR ANNA JABŁOŃSKA

Terapeuta pedagogiczny
Pedagog specjalny
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Pani mgr Anna Jabłońska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie diagnostyki oraz terapii pedagogicznej a także wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”.

Wiedzę pogłębiła kursem kwalifikacyjnym z pedagogiki specjalnej oraz studiami podyplomowymi z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z elementami integracji sensomotorycznej. Ukończyła również kurs z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem jest rozwijanie kompetencji społecznych.

Swoją wiedzę i wysokie praktyczne umiejętności przekłada od wielu lat na owocną pracę z dziećmi o nietypowym rozwoju. Stosując metody, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi, z sukcesem uczy dzieci komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Specjalistyczne techniki uczenia wykorzystuje do uczenia umiejętności kluczowych, będących podstawą procesu uczenia się w typowym rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, naśladowania, rozumienia mowy, wyodrębniania cech istotnych obiektów, nawiązywania relacji społecznych.

Terapeutka specjalizuje się w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, których oś stanowi rozwój komunikacji.

Na bazie wypracowanych umiejętności kluczowych uczonych w pracy indywidualnej terapeutka systematycznie wypracowuje zdolność uczenia się w grupie, w tym przyswajania wiedzy w trakcie zajęć grupowych, umiejętności przedszkolnych i wczesnoszkolnych a także coraz bardziej zaawansowanych umiejętności społecznych.

Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Terapeutka nieustannie wzbogaca swoje umiejętności, będąc między innymi w systemie superwizji terapeutów z innych polskich ośrodków terapeutycznych. Obecnie rozpoczęła współpracę z terapeutą BCBA, panią mgr Martą Sierocką – Rogalą.

MGR ANNA JAKUBOWSKA

Terapeuta pedagogiczny

Pedagog specjalny

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Pracownik socjalny

Pani mgr Anna Jakubowska uzyskała kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu z Bydgoszczy.

Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ukończonych w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Szereg szkoleń z zakresu pracy Stosowaną Analizą Zachowania oraz Trening Umiejętności Społecznych a także superwizje wzbogacają jej wiedzę i praktyczne umiejętności. Obecnie współpracuje z wiodącym w Polsce ośrodkiem w zakresie pracy z dziećmi o nietypowym rozwoju „Scolar”, w tym uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez terapeutę BCBA, panią mgr Martę Sierocką – Rogalę.

W pracy z rodzinami wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na WSZ w Koninie, gdzie zdobyła licencjat pracownika socjalnego oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyła studia z pracy socjalnej i resocjalizacji.

Wiedza, praktyczne umiejętności i ogromne zaangażowanie w pracę terapeutyczną owocuje sukcesami w rozwoju dzieci o nietypowym rozwoju, które od wielu lat terapeutka ma pod swoją opieką.

Dzięki specjalistycznym metodom terapeutka skutecznie rozwija komunikację oraz pracuje nad umiejętnościami kluczowymi dla dalszego rozwoju. Budując serdeczną relację z dziećmi, wypracowuje motywację dzieci do podejmowania współpracy, koncentrowania uwagi. Rozwija umiejętność naśladowania oraz uczenia się przez naśladowanie, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Wspiera rozwój ruchowy i poznawczy.

Rozwój umiejętności społecznych, w tym inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych, werbalnych i niewerbalnych oraz rozwijania umiejętności zabawy stawia w centrum pracy terapeutycznej.

Doskonale czuje się w pracy indywidualnej z dziećmi, jak i z entuzjazmem prowadzi zajęcia grupowe. Dużą wagę przykłada do współpracy z rodziną dziecka, wierząc, że wspólne i jednolite oddziaływania są najlepszym sposobem pomocy dziecku.

MGR MARTYNA JURACZYK

Psycholog

Pedagog specjalny
 

Pani Martyna Juraczyk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na którym ukończyła jednolite studia magisterskie z psychologii i studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Wiedze z zakresu wspierania dzieci o nietypowym rozwoju pogłębiła podczas studiów podyplomowych – Edukacja i Terapia osób z niepełnosprawnością w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Terapeutka specjalizuje się w pracy indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjno – terapeutycznych. Programy pracy przygotowywane przez Panią Martynę zawierają umiejętności bazowe, komunikacyjne i społeczne adekwatne do aktualnego poziomu możliwości dziecka i jego strefy najbliższego rozwoju.

Zdolności budowania przez terapeutkę motywacji u dzieci znacząco wpływają na skuteczne uczenie rozumienia mowy, tworzenia pojęć, przyswajania wiedzy, rozwoju sprawności motorycznej zarówno z zakresu motoryki małej i dużej, jak i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Stosując specjalistyczne techniki uczenia z powodzeniem uczy umiejętności społecznych, począwszy od inicjowania interakcji społecznych po programy rozwoju zabawy i szukania kompromisów rówieśniczych. Wykorzystuje prawa i teorie uczenia się w celu rozwoju zachowań pożądanych oraz redukcji zachowań niepożądanych, które zakłócają bądź uniemożliwiają nabywanie nowych umiejętności poznawczych i społecznych.

Zainteresowania Pani Martyny koncentrują się wokół kształtowania zachowań pozytywnych, które rozwiną niezależność i efektywne funkcjonowanie dziecka w środowisku. Znajomość różnorodnych metod uczenia owocuje w osiąganiu przez dzieci samodzielności zarówno w czynnościach samoobsługowych, jak i podejmowaniu racjonalnych dziecięcych decyzji w zakresie podejmowanych aktywności czy zachowań społecznych. Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone przez Panią Martynę są źródłem pozytywnych doświadczeń dla dzieci i młodzieży w nich uczestniczących.

Doświadczenie zawodowe i prywatne procentuje również we współpracy z rodzinami, które są pod jej bezpośrednią opieką. Wiedza psychologiczna i pedagogiczna jest wsparciem zarówno dla dzieci, jak i rodziców i rodzeństwa.

MGR IWONA KUBIAK

Pedagog specjalny
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 270/T/2018
Instruktor hipoterapii
Kulturoznawca
 
Pani Iwona Kubiak kwalifikacje z pedagogiki specjalnej uzyskała w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności praktycznej pracy pogłębiła na Uniwersytecie SWPS, kończąc Stosowaną Analizę Zachowania – przygotowanie do pracy z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
 
W pracy terapeutycznej z rodzinami wspiera ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa (studia ukończone na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a wskazówki do pracy nad rozwojem ruchowym płyną z wiedzy instruktora hipoterapii.
 
Wiedzę i praktyczne umiejętności wzbogaca kolejnymi studiami podyplomowymi (Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie w trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera) oraz szkoleniami (Trening Umiejętności Społecznych) i superwizjami.
 
Dwuletnie szkolenie z zakresu pracy metodami Stosowaną Analizą Zachowania zakończyła uzyskaniem certyfikatu terapeuty PLTB.
 
Terapeutka posiada bardzo bogaty warsztat do pracy terapeutycznej, zasobny zarówno w specjalistyczne techniki motywowania i uczenia, jak i szeroką wiedzę z zakresu rozwoju dziecka.
 
Kreowane przez Panią Kubiak środowisko terapeutyczne mobilizuje do rozwijania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywania i wzbogacania relacji społecznych, rozwijania umiejętności kluczowych dla dalszego rozwoju, w tym koncentracji uwagi, współpracy, współdziałania, rozumienia mowy i wydarzeń otaczającej rzeczywistości.
Pracuje także nad rozwijaniem samodzielności dziecka zarówno w zakresie sprawczości, jak i czynności samoobsługowych.
 
Wykorzystywane przez terapeutkę uczenia małymi krokami z wykorzystaniem uczenie incydentalnego, uczenia metodą wyodrębnionych prób, uczenia przez obserwację przynosi wymierne, mierzalne efekty w postaci nowych komunikatów opanowywanych przez dzieci, nowego rozumianego słownictwa, nowych zabaw, nowych interakcji społecznych, nowych działań wykonywanych samodzielnie przez dzieci.
 
Zainteresowania zawodowe Pani Iwony Kubiak obejmują przebieg etapów, które przechodzą w życiu rodzice i rodzeństwo dziecka z zaburzeniami i niepełnosprawnościami a także rola rodzica w procesie edukacyjno-terapeutycznym dziecka oraz wsparcie i współpraca terapeuty z rodziną.
 

MGR OKSANA LAMPOWSKA

Pedagog specjalny
Terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
certyfikowany terapeuta PLTB – nr licencji 225/T/2018
 
Pani Oksana Lampowska uzyskała kwalifikacje pedagoga specjalnego, kończąc wyższe studia I i II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwalifikacje z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej uzyskała w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Dwuletnie szkolenie i pracę pod superwizją w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania zakończyła egzaminem umiejętności praktycznych i znajomości wiedzy teoretycznej, uzyskując w 2018 certyfikat terapeuty PLTB. Swój warsztat pracy wzbogaca dodatkowymi szkoleniami, do których należą między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa oraz Picture Exchange Communication System (PECS).
 
Terapeutka specjalizuje się w prowadzeniu programów umiejętności kluczowych, w tym kształtowaniu pierwszych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, nawiązywaniu relacji społecznych, budowaniu motywacji, opanowywaniu umiejętności naśladowania, rozumienia mowy, tworzenia pojęć. Ma bogate doświadczenie w pracy nad rozwijaniem sprawności motoryki małej i dużej, w tym usprawnianiu ręki.
 
Na bazie umiejętności kluczowych z powodzeniem rozwija umiejętności wyższego rzędu, w tym zdolność uczenia się w grupie (m.in. wykonywanie poleceń skierowanych do grupy, podążanie za aktywnościami grupy, zapamiętywanie informacji podawanych na zajęciach grupowych) czy rozwijanie zaawansowanych umiejętności społecznych (m.in. prowadzenie rozmów, prezentowanie zachowań przyjacielskich, szukanie kompromisów, samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji problemowych, w tym konfliktowych).
U dzieci, które są przygotowywane do szkoły terapeutka duży nacisk kładzie na naukę przestrzegania reguł społecznych, umiejętność zorganizowania przestrzeni, naukę samodzielności w obszarach wymaganych w szkole. Z powodzeniem rozwija umiejętności przedszkolne i szkolne, w tym umiejętność czytania i pisania.
 
Pani Oksana posiada bardzo bogaty warsztat pracy, zasobny zarówno w szeroki wachlarz metod i technik uczenia (m.in. specjalizuje się w treningu mandowym i taktowym, uczeniu incydentalnym, uczeniu metodą wyodrębnionych prób a także skryptów), jak i różnorodnych, inspirujących i indywidualnie pod dziecko przygotowywanych pomocy dydaktycznych.