WWRD

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
DZIECKA ORGANIZOWANEGO W NIEPUBLICZNYM SPECJALNYM
PRZEDSZKOLU „FAMILIA” W SWARZĘDZU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635).

§ 1
1. W Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Familia” w Swarzędzu organizuje się
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole.
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
4. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Familia” w Swarzędzu dysponuje
pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
wyposażonymi w sprzęt i środki dydaktyczne odpowiednie do potrzeb rozwojowych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

§ 2
1. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Familia” w Swarzędzu powołuje
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
2. Prace Zespołu koordynuje dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego
„Familia” w Swarzędzu.
3. W skład Zespołu WWRD wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w tym:
a) pedagog/psycholog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
niepełnosprawności dziecka,
b) logopeda/neurologopeda,
c) rehabilitant,
d) inny wskazany w opinii specjalista.
4. Dla każdego dziecka powołuje się odrębny Zespół WWRD do bezpośredniej pracy
z dzieckiem i jego rodziną.
5. Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności
od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
6. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz miejsce realizacji ustala dyrektor.
7. Czas trwania zajęć wynosi 60 min. W tym czasie należy uwzględnić także pracę
z rodziną.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone
indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
9. Zajęcia mogą być prowadzone w obecności rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka.
10. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących
dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może
przekraczać 3.
11. Nadzór nad realizacją zajęć WWRD sprawuje dyrektor i wicedyrektor Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego „Familia” w Swarzędzu.

§ 3
1. Zakres zadań zespołu:
a) Zapoznanie się z diagnozą i zaleceniami z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
b) Przeprowadzenie oceny funkcjonalnej, która obejmuje:
− obserwację dziecka,
− wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka,
− analizę dostępnej dokumentacji,
− sformułowanie wstępnej oceny funkcjonowania dziecka, w tym kierunku działań
podejmowanych wobec dziecka i rodziny, pamiętając o rozwijaniu aktywności
i uczestnictwie dziecka w życiu społecznym.
c) Nawiązanie współpracy z placówkami z uwzględnieniem placówek edukacyjnych,
leczniczych czy pomocy społecznej.
d) Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju.
e) Realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie
realizacji programu.
f) Dokonywanie oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym
identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego
aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
g) Dokonywanie analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
wprowadzanie zmian w programie stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

§ 4
1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym
prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:
a) imię i nazwisko dziecka;
b) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania
tej opinii;
c) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji,
komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;
d) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie
i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym;
e) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego
wspomagania.
2. Program określa w szczególności:
a) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania
dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie
do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
b) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
c) w zależności od potrzeb – zakres współpracy z placówkami edukacyjnymi,
leczniczymi oraz pomocy społecznej ;
d) sposób oceny postępów dziecka.

§ 5
1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te
zachowania,
b) udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem,
c) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym
oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb
dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich
środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 6
1. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się na terenie
Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu.
2. Na zajęcia przychodzą dzieci zdrowe (bez objawów infekcji itp.). W innym wypadku
pracownik ma prawo odmówić realizacji zajęć.
3. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być prowadzone w domu
na pisemny wniosek rodzica lub za jego zgodą.
4. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie domu odbywają
za pisemną zgodą dyrektora placówki.
5. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są według ustalonych
grafików pracowników.
6. Grafiki pracowników ustalane są najpóźniej do 8 dnia miesiąca, w którym dziecko
zostało przyjęte.
7. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Familia” w Swarzędzu ustala na
początku roku szkolnego terminy, w których pracownicy realizują urlopy
wypoczynkowe. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przypadające na
ten czas nie są odrabiane.
8. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wypadają w dniu ustawowo
wolnym od pracy są odrabiane w ustalonym piątym tygodniu miesiąca. Dni, w których
będą odrabiane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dyrektor podaje na
początku roku szkolnego.
9. W przypadku choroby pracownika ustalane jest zastępstwo.
10. Rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia pracownika
o nieobecności dziecka na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka pracownik realizuje inne prace należące do zadań zespołu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Dokonuje szczegółowych zapisów w dokumentacji
o podejmowanych działaniach na rzecz dziecka i jego rodziny.
12. Nie wydłuża się zajęć w przypadku spóźnienia dziecka.
13. Przełożenie zajęć może odbyć się tylko na pisemny wniosek rodzica lub na mocy
ustnego porozumienia pomiędzy rodzicem a dyrektorem placówki.
14. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązują się przeprowadzić zajęcia z należytą
starannością oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, a w szczególności: §6 ust, 4 i 5 oraz §7 ust.1. i 2.
15. Osoba prowadząca zajęcia zobowiązuje się również do starannego wykonania
dokumentacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017
r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania a także
szczególnymi wymaganiami obowiązującymi w Niepublicznym Specjalnym
Przedszkolu „Familia”.

§ 7
1. Zespół zobowiązuje się do nieujawniania informacji, które mogą naruszać dobra
osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników
przedszkola.

§ 8
1. W indywidualnych przypadkach sprawy nieujęte regulaminem będą rozpatrywane
przez dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Familia” w Swarzędzu na
pisemny wniosek rodzica z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635).